[ri'pɔ:t] n & v  报导,报告
           1179  north [nɔ:θ] n & v  北方(的),北部(的)
           1180  south [sauθ] n & v  南方(的),南部(的)
           1181  at times   phr. 有时,偶尔
           1182  northeast ['nɔ:θ'i:st] n 东北,东北部
           1183  temperature ['tempritʃə] n 温度
           1184  above [ə'bʌv] prep  在...上面
           1185  daytime ['deitaim] n 白天
           1186  below [bi'ləu] prep  在...下,低于
           1187  northwest ['nɔ:θ'west] n 西北,西北部
           1188  lift [lift] v  (云,雾等)消散,(雨)停止
           1189  worse [wə:s] adj & adv ( bad,ill的比较级)更坏,更差
           1190  foggy ['fɔgi] adj 有雾,多雾的
           1191  low [ləu] adj 低的,浅,矮的
           1192  birthday ['bə:θdei] n 生日
           1193  invite [in'vait] v 邀请,招待
           1194  film [film] n 影片,电影
           1195  hold [həuld] v  拿,握
           1196  hold on ['həuld ɔn] phr. (打电话时)等一等,不挂断
           1197  message ['mesidʒ] n 消息,信息
           1198  take/leave a message   phr. 捎/留口信
           1199  ready ['redi] adj 准备好的,乐意的
           1200  sandwich ['sændwitʃ] n 三明治,夹心面包片
           1201  plate [pleit] n 盘子,碟子
           1202  candle ['kændl] n 蜡烛
           1203  doorbell ['dɔ:bel] n 门铃
           1204  present ['preznt] n 礼物
           1205  smile [smail] n & v  微笑
           1206  telephone(phone [fəun]) ['telifəun] n 电话,电话机
           1207  double ['dʌbl]n & adj两倍(的),双倍(的)
           1208  but [bʌt] prep  除了
           1209  tat   phr.  取出
           1210  the same as   phr. 和...相同
           1211  word [wə:d] n 词,单词
           1212  shout [ʃaut] v  呼喊,喊叫
           1213  turn over ['tə:n ,əuvə] phr. 把...翻过来
           1214  study ['stʌdi] n 书房
           1215  less [les] adj&adv ( little的比较级)较少的,较小的
           1216  less than   phr. 不到,少于
           1217  be late for   phr. 迟到
           1218  beef [bi:f] n 牛肉
           1219  help yourself to   phr. 自取,随便吃
           1220  Christmas ['krisməs] n 圣诞节
           1221  during ['djuəriŋ] prep  在...的期间
           1222  Spring Festival  n 春节
           1223  exam [ig'zæm] n (口语)考试
           1224  get-together ['gettə,geeə] n 聚会
           1225  put on   phr. (戏剧等)上演,放(唱片等)
           1226  play [plei] n 剧,戏剧
           1227  shower ['ʃauə] n 降雨,骤雨
           1228  showery ['ʃauəri] adj 降雨的,多阵雨的
           1229  magical ['mædʒikəl] adj 魔法(似)的
           1230  Rome [rəum] n 罗马(意大利首都)
           1231  Berlin [bə:'lin] n 柏林
           1232  Moscow ['mɔs] n 莫斯科
           1233  kitchen ['kitʃin] n 厨房
           1234  cupboard ['kʌbəd] n 碗橱,小橱(柜)
           1235  few [fju:] adj 少数的,不多的
           1236  a few   phr. 一些,几个
           1237  salt [sɔ:lt] n 盐
           1238  sugar ['ʃugə] n 糖
           1239  pepper ['pepə] n 胡椒
           1240  oil [ɔil] n 油
           1241  wine [wain] n 酒
           1242  beer [biə] n 啤酒
           1243  fork [fɔ:k] n 叉,餐叉
           1244  spoon [spu:n] n 匙,调羹
           1245  chopsticks ['tʃɔpstiks] n (常用复数)筷子
           1246  cabbage ['kæbidʒ] n 卷心菜,洋白菜
           1247  pea [pi:] n 豌豆
           1248  butter ['bʌtə] n 黄油
           1249  cheese [tʃi:z] n 乳酪
           1250  soup [su:p] n 汤
           1251  Italian [i'tæljən] n & adj意大利人(的),意大利语(的)
           1252  pizza ['pi:tsə] n (意大利)烤馅饼
           1253  Indian ['indiən] n & adj 印度人(的),印第安人(的)
           1254  kinds of   phr. 各种各样的
           1255  workplace ['wə:kpleis] n 工作场所
           1256  seem [si:m] v  好像,似乎
           1257  even ['i:vən] adv 甚至,更
           1258  Italy ['itəli] n 意大利
           1259  chocolate ['tʃɔkəlit] n 巧克力,巧克力糖
           1260  ice [ais] n 冰
           1261  make [meik] v  使...(发生)
           1262  laugh [lɑ:f] v  (大)笑,发笑
           1263  both [bəuθ] adj & pron 两个(人....)都
           1264  either ['i:eə] adv (用于否定句中)也(不)
           1265  either...or... [,i:eə'ɔ:]conj 或者...或者...
           1266  anything ['eni,θiŋ] pron 任何事(物)
           1267  neither ['ni:eə,nai:eə] adj & pron (两者)都不
           1268  nor [nɔ:] conj 也不
           1269  neither...nor..   conj 既不...也不...
           1270  a bit (of)  phr. 少量(的),一点
           1271  without [wi'eaut] prep  无,没有,不
           1272  take a seat [,teik ə 'si:t] phr. 坐下,就坐
           1273  take-away['teikə'wei]adj&n可拿走的(熟食)
           1274  waiter ['weitə] n 服务员
           1275  madam ['mædəm] n 女士,夫人,小姐
           1276  menu ['menju:] n (餐厅等的)菜单
           1277  order ['ɔ:də] n&v 订购,点菜  订购单,定购,一份菜
           1278  bill [bil] n 帐单,清单,纸币
           1279  be famous for   phr. 因...而有名的
           1280  kind [kaind] adj 和蔼的,友好的
           1281  lady ['leidi] n 女士,夫人
           1282  ladies' room   n (妇女)公共厕所
           1283  tell [tel] v  说,告述,吩咐
           1284  library ['laibrəri] n 图书馆
           1285  cross [krɔ:s] n 十字形(物),十字记号    v穿过,越过
           1286  crossing ['krɔ:siŋ] n 十字路口,交叉点
           1287  across [ə'krɔ:s] prep  穿过,横过
           1288  miss [mis] v  错过
           1289  church [tʃə:tʃ] n 教堂,教会
           1290  cafe [kə'fei] n 小餐馆,咖啡厅
           1291  video ['vidiəu] n 录像
           1292  reach [ri:tʃ] v  到达,抵达,达到
           1293  corner ['kɔ:nə] n 角落,(街道)拐角
           1294  on one's way to   phr. 在..的途中
           1295  sick [sik] adj 患病的
           1296  pocket ['pɔkit] n 衣袋
           1297  still [stil] adv 仍旧,更
           1298  weak [wi:k] adj 弱的,差的
           1299  wait for   phr. 等候
           1300  cut [kʌt] v  割,砍,切
           1301  finger ['fiŋgə] n 手指
           1302  geography [dʒi'ɔgrəfi] n 地理(学)
           1303  physics ['fiziks] n 物理(学)
           1304  history ['histəri] n 历史(学)
           1305  key [ki:] n 钥匙
           1306  fix [fiks] v  修理,安装
           1307  lab[læb](=laboratory[lə'bɔrətəri])n实验室
           1308  suddenly ['sʌdnli] adv 突然地
           1309  DVD  n 光碟,影碟
           1310  in time [in 'taim] phr. 及时
           1311  make one's way to   phr. 往..走去
           1312  sign [sain] n 标记,符号,痕迹
           1313  lost [lɔst] adj 迷途的,丢失的
           1314  be/get lost   phr. 迷失(道路)
           1315  just then   phr. 正在那时
           1316  first of all   phr. 首先,第一
           1317  main [mein] adj 主要的
           1318  go wrong [,gəu 'rɔŋ] phr. 走错路
           1319  hit [hit] v  打,击中,撞
           1320  noise [nɔiz] n 嘈杂声,响声
           1321  make a noise   phr. 吵闹
           1322  disturb [dis'tə:b] v  妨碍,打扰
           1323  passenger ['pæsindʒə] n 乘客,旅客
           1324  get on ['get ɔn] phr. 上(车)
           1325  get off ['get ɔf] phr. 下来,从...下来
           1326  push [puʃ] v  推,挤
           1327  stand in line   phr. 站(在)队(里)
           1328  turn [tə:n] n (依次轮流的)顺序
           1329  necessary['nesə,səri] adj 必需的,必要的
           1330  waiting room  n 等候室,候诊(车,机)室
           1331  queue[kju:]n(按次序等待的人,车等的)队,行列
           1332  jumper ['dʒʌmpə] n 跳跃者
           1333  queue jumper   n 不按次序排队的人
           1334  patient ['peiʃənt] n 病人
           1335  at the head of   phr.在...的最前
           1336  visitor ['vizitə] n 参观者,访问者
           1337  live [liv] v  居住
           1338  knee [ni:] n 膝盖
           1339  hurt [hə:t] v  使受伤,痛
           1340  laugh at ['lɑ:f ət] phr. 嘲笑
           1341  mistake [mi'steik] n 错误
           1342  quiet ['kwaiət] adj 安静的,平静的
           1343  quietly ['kwaiətli] adv 安静地,平静地
           1344  reading room   n 阅览室
           1345  alone [ə'ləun] adv 独自的,单独的
           1346  plastic ['plæstik] n & adj 塑料(的)
           1347  throw about['θrəu ə,baut] phr.乱丢,抛散
           1348  change [tʃeindʒ] v  变化,变更,改变
           1349  have a good time   phr. 过得愉快
           1350  fact [fækt] n 事实,实际
           1351  in fact [in 'fækt] phr. 实际上
           1352  at midnight   phr. 在半夜
           1353  arrive [ə'raiv] v  到达,抵达某地
           1354  telephone ['telifəun] v  打电话给(某人)
           1355  complain [kəm'plein] v  抱怨,发牢骚
           1356  quarrel ['kwɔrəl] v  争吵
           1357  quarrel with['kwɔrəl wie]phr.(和某人)吵架
           1358  surprise [sə'praiz] n 惊奇,惊讶
           1359  police [pə'li:s] n 警察(局)
           1360  voice [vɔis] n 说话声,嗓音
           1361  enjoy oneself[in'dʒɔi wʌn,self]phr.过得快乐,玩得痛快
           1362  themselves [eəm'selvz] pron 他们自己
           1363  care [kɛə] v  介意,在乎,关心
           1364  half-way   adv 在途中,半路上
           1365  trouble ['trʌbl] n 麻烦,烦恼
           1366  headache ['hedeik] n 头痛
           1367  have a headache   phr. (患)头痛
           1368  cough [kɔf] v & n 咳嗽
           1369  have a cough   phr. (患)咳嗽
           1370  terrible['terəbl]adj可怕的,感到极不舒服的
           1371  serious ['siəriəs] adj 严重的,严肃
           1372  pain [pein] n 疼痛,疼
           1373  dream [dri:m] n & v梦,梦想 做梦,向往
           1374  worst [wə:st] adj 最坏的,最恶劣的
           1375  wake [weik] v  (使)醒来
           1376  wap   phr. 醒来,唤醒
           1377  as soon as   conj 一...就
           1378  asleep [ə'sli:p] adj 睡着的,熟睡的
           1379  fall asleep   phr. 睡觉,入睡
           1380  plant [plɑ:nt] n & v  植物  种植
           1381  storm [stɔ:m] n 暴风雨
           1382  stop...from  phr. 阻止...做
           1383  difficult ['difikəlt] adj 困难的,难的
           1384  pill [pil] n 药丸,药片
           1385  awake [ə'weik] adj 清醒的
           1386  be awake   phr. 醒着的
           1387  relax [ri'læks] v  放松,轻松
           1388  again and again phr. 再三地,一再地,反复地
           1389  angry ['æŋgri] adj 发怒的,生气的
           1390  hard [hɑ:d] adj 硬的
           1391  smell [smel] v  闻,嗅,散发(气味)
           1392  rich [ritʃ] adj 有钱的,富裕的,丰富的
           1393  become [bi'kʌm] v  变得,变成,成为
           1394  instead [in'sted] adv 代替,顶替
           1395  instead of [in'sted əv] phr. 代替
           1396  look over   phr. (仔细)检查
           1397  enough [i'nʌf] adj 足够的,充分的
           1398  take exercise   phr. 做运动
           1399  fat [fæt] adj 肥胖的
           1400  thin [θin] adj 瘦的,薄的
           1401  island ['ailənd] n 岛,岛状物
           1402  farther ['fɑ:eə] adj&adv (far的比较级)较远,更远
           1403  farthest ['fɑ:eist]adj&adv(far的最高级)最远
           1404  somewhere ['sʌmhwɛə] adv 某处,在某处
           1405  land [lænd] v  登陆,上岸,降落
           1406  pull [pul] v  拉,拖,拔
           1407  out of   prep 从..向外,从..往外
           1408  cool [ku:l] adj 凉快的
           1409  anybody ['eni,bɔdi] pron 任何人
           1410  ourselves [,auə'selvz] pron 我们自己
           1411  all by oneself   phr. 独立,单独
           1412  perhaps [pə'hæps] adv 也许,可能
           1413  happily ['hæpili] adv 高兴地,快乐地
           1414  lots of   phr. 许许多多的
           1415  no longer   phr. 不再
           1416  missing ['misiŋ] adj 丢失的,失踪的
           1417  cry [krai] v  哭,叫喊
           1418  get back ['get bæk] phr. 回来,取回
           1419  too...to  phr. 太...而不能
           1420  anywhere ['enihwɛə] adv 任何地方
           1421  solve [sɔlv] v  解决,解答
           1422  believe [bi'li:v] v  相信,认为
           1423  everybody ['evribɔdi] pron 每人,人人
           1424  sooner or later   phr. 迟早
           1425  drop [drɔp] n & v  滴,水滴  掉下,落下
           1426  run away   phr. 逃跑
           1427  as [æz] conj 因为,由于
           1428  eat up   phr. 吃完,吃光
           1429  bank [bæŋk] n (海,河,湖的)岸,堤
           1430  circle ['sə:kl] n 圈子,圆
           1431  yet [jet] adv (用于否定句)还(没)
           1432  myself [mai'self] pron 我自己
           1433  cousin ['kʌzn] n 堂(表)兄弟,堂(表)姐妹
           1434  engineer [,endʒi'niə] n 工程师
           1435  cancer ['kænsə] n 癌症
           1436  care [kɛə] n 小心,照料,;
           1437  take care of   phr. 照顾,照料,注意
           1438  sad [sæd] adj 难过的,悲哀的
           1439  death [deθ] n 死,死亡
           1440  page [peidʒ] n (书的)页
           1441  palace ['pælis] n 宫,宫殿
           1442  the Summer Palace   n 颐和园
           1443  herself [hə:'self] pron 她自己
           1444  turn on['tə:n ɔn]phr.打开(电灯,收音机,煤气,自来水)
           1445  while [hwail] n 一会儿
           1446  after a while   phr. 过了一会儿
           1447  turn off ['tə:n ɔf]phr.关(电灯,收音机,煤气,自来水等)
           1448  any more   phr. 再,更
           1449  make faces   phr. 做鬼脸,做苦脸
           1450  whole [həul] adj 全部的
           1451  wonderful ['wʌndəfəl] adj极好的,精彩的
           1452  have a cold   phr. (患)感冒
           1453  once [wʌns] adv 曾经,以前
           1454  himself [him'self] pron 他自己
           1455  tooth [tu:θ] n 牙齿
           1456  kill [kil] v  杀死,弄死
           1457  teach oneself  phr. 自学
           1458  fall off ['fɔ:l ɔf] phr. (从...)掉下
           1459  clever ['klevə] adj 聪明的,机灵的
           1460  yourselves [jɔ:'sɛlvz] pron 你们自己
           1461  find out ['faind aut] phr. 找出,查出
           1462  piano [pi'ænəu] n 钢琴
           1463  moonlight ['mu:n,lait] n & adj 月光(的)
           1464  poor [puə] adj 贫穷的,可怜的
           1465  afford [ə'fɔ:d]v有足够的(钱/时间)做(某事)
           1466  knock [nɔk] v  敲,击
           1467  knock at   phr. 敲(门,窗等)
           1468  dim [dim] adj 微暗的,昏暗的
           1469  pardon ['pɑ:dn] v  原谅(某人),宽恕
           1470  to one's surprise   phr. 令(某人)惊讶
           1471  blind [blaind] adj 瞎的,盲的
           1472  shine [ʃain] v  照亮,发亮
           1473  bright [brait] adj 明亮的,晴朗的
           1474  brightly ['braitli] adv 明亮地,闪亮地
           1475  through [θru:] prep  通过,穿过,经过
           1476  look up ['luk ʌp] phr. 向上看,抬头看
           1477  silently ['sailəntli] adv 寂静地,沉默地
           1478  come along come along phr. 来,随同
           1479  return [ri'tə:n] v  回来,归还
           1480  cooki] n 小甜饼
           1481  leave...behind  phr. 把...遗留在(留下)
           1482  hold a sports meeting   phr. 举行运动会
           1483  race [reis] n 赛跑
           1484  100-metre race   phr. 100米赛跑
           1485  win [win] v  获胜,赢
           1486  high jump   n 跳高
           1487  long jump   n 跳远
           1488  neck [nek] n 颈,脖子
           1489  active ['æktiv] adj 积极的
           1490  take an active part in   phr.积极参加
           1491  relay [ri'lei] n 接力,赛跑
           1492  starting/finishing line  phr. 起点/终点线
           1493  runner ['rʌnə] n 赛跑的人
           1494  loud [laud] adj 大声的,响亮的
           1495  loudly ['laudli] adv 大声地,高声地
           1496  lap [læp] n (竞赛场的)一圈
           1497  pass on ['pɑ:s ɔn] phr. 传递,转移到...
           1498  stick [stik] n 棒,棍
           1499  catch up with   phr. 赶上
           1500  neck and neck   phr. (竞赛等)并驾齐驱
           1501  as...as  conj 与...一样
           1502  a moment later  phr. 片刻之后
           1503  go on doing sth  phr. 继续做(某事)
           1504  fall behind  phr. 落在...后面,输给别人
           1505  winner ['winə] n 获胜者
           1506  well done   phr. 做得好
           1507  congratulation[kən,grætju'leiʃən] n (常用复数)祝贺,庆贺
           1508  not as/so...as  conj 与...不一样
           1509  rather ['rɑ:eə] adv 相当
           1510  loudspeaker ['laud'spi:kə]n扬声器,扩音器
           1511  result [ri'zʌlt] n 结果
           1512  dance [dɑ:ns] v  跳舞
           1513  headmaster ['hed'mɑ:stə] n 校长
           1514  tarns [,teik 'tə:nz] phr. 轮流
           1515  do one's best   phr. 尽最大努力,尽力
           1516  person ['pə:sn] n 人
           1517  speed [spi:d] n 迅速,速度
           1518  thought [θɔ:t] n 思考,思想,想法
           1519  technology [tek'nɔlədʒi] n 技术,工艺学
           1520  best-seller  n 畅销货(书)
           1521  interested ['intəristid] adj 感兴趣的
           1522  be interested in   phr. 对..感兴趣
           1523  Washington ['wɔʃiŋtən] n 华盛顿
           1524  future ['fju:tʃə] n 将来,未来
           1525  in the future   phr. 将来
           1526  large [lɑ:dʒ] adj 大的,(数量)多的
           1527  spend [spend] v  花(时间,钱),度过
           1528  unusual [ʌn'ju:ʒuəl]adj 不寻常的,非凡的
           1529  in the end   phr. 最后
           1530  wort   phr. 算出,制定出
           1531  software ['sɔftwɛə] n (电脑)软件
           1532  program(programme['prəugræm])
           ['prəugræm] n 程序,项目,节目
           1533  university [,ju:ni'və:siti] n 综合性大学
           1534  develop [di'veləp] v  发展,研制,开发
           1535  BASIC ['beisik] n (电脑)初学者通用符号指令码
           1536  microcomputer ['maikrəukəm'pju:tə] n 微型计算机
           1537  Microsoft ['maikrəusɔft] n 微软公司
           1538  tool [tu:l] n 工具
           1539  personal ['pə:sənl] adj 私人的,个人的
           1540  improve [im'pru:v] v  提高,改善
           1541  golf [gɔlf] n 高尔夫球
           1542  bridge [bridʒ] n 桥牌
           1543  pleased [pli:zd] adj 高兴的,愉快的
           1544  T-shirt ['ti:ʃə:t] n 短袖无领汗杉,T恤(杉)
           1545  disease [di'zi:z] n 疾病
           1546  million ['miljən] n 百万,百万元
           1547  decide [di'said] v  决定,决心
           1548  billion ['biljən] n 十亿
           1549  lucky ['lʌki] adj 幸运的,侥幸的
           1550  unlucky [ʌn'lʌki] adj 不走运的,不幸的
           1551  size [saiz] n 尺寸,大小
           1552  almost ['ɔ:lməust] adv 几乎,差不多
           1553  speaker ['spi:kə] n 演讲者,说话者
           1554  joke [dʒəuk] n 笑话,玩笑
           1555  play a joke on   phr. 戏弄人,对某人恶作剧
           1556  lose [lu:z] v  丢失,失去,迷失(方向)
           1557  hide [haid] v  躲藏
           1558  conductor [kən'dʌktə]n(汽车,电车上的)售票员,列车员
           1559  check [tʃek] v  检查,核对
           1560  lie [lai] v  躺,平躺
           1561  deaf [def] adj 聋的
           1562  painter ['peintə] n 画家
           1563  get on well with  phr. 与...相处融洽
           1564  neighbour ['neibə] n 邻居
           1565  ever ['evə] adv 曾经
           1566  upstairs ['ʌp'stɛəz] adj & adv (在)楼上,(往)楼上
           1567  take off   phr. 脱下(衣,帽,鞋等)
           1568  boot [bu:t] n 长统鞋
           1569  downstairs [,daun'stɛəz] adj & adv(在)楼下,(往)楼下
           1570  bang [bæŋ] v  猛敲,猛撞,砰砰作响
           1571  be angry with   phr. 对(某人)发脾气
           1572  usual ['ju:ʒuəl] adj 通常的,平常的
           1573  as usual [əz 'ju:ʒuəl] phr. 像平常一样
           1574  sound [saund] n 声音
           1575  PE   n 体育
           1576  chemistry ['kemistri] n 化学
           1577  sweep [swi:p] v  扫,扫地
           1578  choose [tʃu:z] v  选择,挑选
           1579  truck [trʌk] n 卡车
           1580  seller ['selə] n 卖者,售货员
           1581  biology [bai'ɔlədʒi] n 生物(学)
           1582  be fed up with   phr. 厌倦
           1583  knock on   phr. 敲(门,窗等)
           1584  refuse [ri'fju:z] v  拒绝
           1585  politely [pə'laitli] adv 有礼貌地
           1586  pair [pɛə] n 一对,一双
           1587  a pair of   phr. 一对,一双
           1588  scissors ['sizəz] n (复数)剪刀
           1589  racket ['rækit] n (网球,羽毛球等的)球拍
           1590  motorbike['məutəbaik]n摩托车或有发动机的自行车
           1591  review [ri'vju:] v  复习(功课等)
           1592  Russian ['rʌʃən] n&adj俄国的,俄国人(的), 俄语(的)
           1593  novel ['nɔvəl] n (长篇)小说
           1594  wallet ['wɔlit] n 钱夹,皮夹
           1595  ground [graund] n 地面,土地
           1596  cause [kɔ:z] v  引起
           1597  suddenly ['sʌdnli] adv 突然地
           1598  luckily ['lʌkili] adv 好运地,幸运地
           1599  gatekeeper ['geit,ki:pə] n 看门人,门卫
           1600  mention ['menʃən] v  提到,说起
           1601  crow [krəu] v  拥挤
           1602  imagine [i'mædʒin] v  设想,想像
           1603  while [hwail] conj 当..时候,和..同时
           1604  repair [ri'pɛə] v  修理,修补
           1605  steer [stiə] n & v  驾驶,掌舵
           1606  steering wheel   n 驾驶盘
           1607  dive [daiv] v  潜入(水中),跳水
           1608  diver ['daivə] n 潜入水中的人,潜水员
           1609  at once   phr. 立刻,马上
           1610  mouth-to-mouth ['mauθtə'mauθ] adj(人工呼吸)口对口的
           1611  breathe [bri:e] v  呼吸
           1612  come to oneself  phr. 苏醒,恢复知觉
           1613  rob [rɔb] v  抢劫
           1614  hard-working  adj 辛勤工作的,用功的
           1615  art [ɑ:t] n 艺术,艺术品
           1616  at the moment  phr. 此刻
           1617  Titanic [tai'tænik] n 泰坦尼克(船名)
           1618  set [set] v  使开始,安置
           1619  set off ['set ɔf] phr. 出发,动身,起初
           1620  pleasant ['pleznt] adj 愉快的,快乐的
           1621  iceberg ['aisbə:g] n 冰山
           1622  here and there   phr. 到处,处处
           1623  on watch   phr. 值班,守望
           1624  loot   phr. 留神,注意
           1625  in front   phr. 前方,正对面
           1626  hole [həul] n 洞,孔,坑
           1627  sink [siŋk] v  下沉,沉没
           1628  life [laif] n 生命,生活
           1629  lifeboat ['laifbəut] n 救生船(艇)
           1630  make room for   phr. 给..腾出地方
           1631  take one's place phr.坐某人的座位,代替某人的职位
           1632  thankful ['θæŋkfəl] adj 感激的,感谢的
           1633  Boston ['bɔstən] n 波士顿(美国马萨诸塞州的首府)
           1634  war [wɔ:] n 战争
           1635  information [,infə'meiʃən] n 信息,情报
           1636  noisy ['nɔizi] adj 喧闹的,嘈杂的
           1637  penguin ['peŋgwin] n 企鹅
           1638  pink [piŋk] adj 粉红色的,桃红色的
           1639  shellfish ['ʃelfiʃ] n 贝类,甲壳虫
           1640  lay [lei] v  下蛋,产蛋
           1641  pretty ['priti] adj 漂亮的,美丽的
           1642  toe [təu] n 脚趾 
           1643  rub [rʌb] v  磨,擦
           1644  human ['hju:mən] n & adj 人(的),人类(的)
           1645  CD player   phr. 激光唱机
           1646  several ['sevərəl] adj & pron 几个;若干
           1647  shelf [ʃelf] (pl. shelves[ʃelvz])  n 架子;搁板
           1648  already [ɔ:l'redi] adv 已经
           1649  used to   phr. 过去常常
           1650  on [ɔn] prep  关于
           1651  knowledge ['nɔlidʒ] n 知识;学问
           1652  yard [jɑ:d] n 院子
           1653  schoolyard ['sku:ljɑ:d] n 校园
           1654  put (sth) down   phr.把某物放下来
           1655  step [step] n & v  脚步;走;踏入;踩
           1656  librarian [lai'brɛəriən] n 图书管理员
           1657  probably ['prɔbəbli] adv 很可能;大概
           1658  pay (paid[peid] ,pay的过去式和过去分词)[pei]v 付钱;支付
           1659  pay for ['pei fə(r)] phr. 付钱;支付
           1660  sadly ['sædli] adv 难过地;悲哀地
           1661  come up with    phr. 找到;提出(答案,办法)
           1662  mark [mɑ:k] n 记号;标记;痕迹   
           1663  bookmark,mɑ:k] n 书签
           1664  think of   phr. 想起  
           1665  encourage [in'kʌridʒ] v  鼓励
           1666  get…back   phr. 退还;送 回去;取 回
           1667  pick…up   phr. 拾起;捡起
           1668  once [wʌns] adv 一次
           1669  abroad [ə'brɔ:d] adv 到国外;在国外
           1670  copy ['kɔpi] v  抄写;
           1671  as [æz] prep  作为
           1672  screen [skri:n] n 屏幕
           1673  spoil [spɔil](spoilt[spɔilt],spoil的过去式与过去分词) v 糟蹋
           1674  surf [sə:f] v  冲浪
           1675  surfing ['sə:fiŋ] n 冲浪运动
           1676  surfer ['sə:fə] n 冲浪者
           1677  wave [weiv] n 浪;波浪
           1678  beach [bi:tʃ] n 海(河、湖)滩
           1679  have a try   phr. 尝试;努力;射击
           1680  twice [twais] adv 两次;两倍
           1681  none [nʌn] pron 一个人也没有;没有任何东 西
           1682  water-ski ['wɔ:təski:] v  做滑水运动
           1683  canoe [kə'nu:] v  乘独木舟
           1684  describe [di'skraib] v  描写;叙述
           1685  all over   phr. 遍及
           1686  especially [is'peʃəli] adv 特别;尤其
           1687  attract [ə'trækt] v  吸引
           1688  large numbers of   phr. 许多
           1689  no matter   phr. 不论
           1690  so-called ['səu'kɔ:ld] adj 所谓的
           1691  possible ['pɔsəbl] adj 可能的
           1692  both…and…  phr.   ...和...都
           1693  give up   phr. 放弃
           1694  since [sins] adv & conj 此后;自..以来
           1695  ever since   phr. 从那时起;此后一直
           1696  part-time['pɑ:t'taim]adj&n非全日工作的;业余 时间
           1697  although [ɔ:l'eəu] conj 虽然;尽管
           1698  fit [fit] adj & v  健康的;适合的;(使)适 合
           1699  prize [praiz] n 奖品;奖赏
           1700  competition [,kɔmpi'tiʃən] n 比赛;竞争
           1701  event [i'vent] n 大事;事件
           1702  Olympic [əu'limpik] adj 奥林匹克的
           1703  the Olympic Games   phr. 奥林匹克运动会
           1704  such [sʌtʃ] adj 这样的
           1705  fail [feil] v  失败;不及格
           1706  practice['præktis]﹠practise['præktis]n&v练习, 实践
           1707  business ['biznis] n 商业;生意;事务
           1708  so far   phr. 到目前为止
           1709  cross [krɔ:s] v  越过;穿过
           1710  channel ['tʃænl] n 海峡;航道;频道;波段
           1711  come true [,kʌm 'tru:] phr. 实现
           1712  mainland ['meinlənd] n 大陆;本土
           1713  slow [sləu] v  放慢;减速
           1714  slow down   phr. 减缓;减速
           1715  journey ['dʒə:ni] n 旅程;旅行;路程
           1716  among [ə'mʌŋ] prep  在……当中
           1717  proud [praud] adj 自豪的;骄傲的
           1718  be proud of   phr. 以……自豪(兴奋)
           1719  speak highly of   phr. 称赞
           1720  not only…but also  phr. 不但……而且
           1721  pride [praid] n 自豪;骄傲
           1722  unless [ən'les] conj 除非;如果不
           1723  shot [ʃɔt] n 尝试;努力;射击
           1724  truth [tru:θ] n 真理,真相,事实
           1725  pour [pɔ:] v  倒;灌;倾泻
           1726  waste [weist] adj & n 废弃的;无用的;垃圾;废物
           1727  dirty ['də:ti] adj 脏的
           1728  be afraid of   phr. 害怕
           1729  member ['membə] n 成员
           1730  join [dʒɔin] v  加入;参加
           1731  environment [in'vaiərənmənt] n 环境
           1732  harm [hɑ:m] v  损害;伤害
           1733  rubbish ['rʌbiʃ] n 垃圾;废物
           1734  collect [kə'lekt] v  收集;搜集
           1735  whenever [hwen'evə] conj&adv无论什么时候;随时
           1736  produce [prə'dju:s] v  产生;生产;制造
           1737  wherever [hwɛər'evə] conj & adv 无论在(到)哪里;在任何地方
           1738  neighbourhood ['neibəhud] n. 四邻;街坊;邻近
           1739  litter ['litə] n & v  垃圾,废物;乱丢杂物
           1740  onto ['ɔntu:] prep  在…上面;到…上面
           1741  public ['pʌblik] adj 公共的;公众的
           1742  spit(spat[spæt],spit的过去式和过去分词)[spit] v吐痰;吐唾沫
           1743  cut down ['kʌt daun] phr. 砍倒
           1744  protect [prə'tekt] v  ;
           1745  tidy ['taidi] adj 整洁的;整齐的
           1746  dustbin ['dʌstbin] n 垃圾箱
           1747  recycle [ri:'saikl] v  再循环;回收再用
           1748  contribution [,kɔntri'bju:ʃən] n 贡献
           1749  make a contribution to   phr. 贡献给;捐赠
           1750  suppose [sə'pəuz] v  猜想
           1751  riddle ['ridl] n 谜语
           1752  do well in   phr. 在……某方面干得好
           1753  nearby ['niəbai] adv 附近
           1754  headmaster ['hed'mɑ:stə] n (英)中小学校长
           1755  mount [maunt] n  …山;…峰
           1756  as soon as possible   phr. 尽可能早地;尽快
           1757  except [ik'sept] prep  除…之外
           1758  province ['prɔvins] n 省
           1759  enjoyable [in'dʒɔiəbl] adj 愉快的;有趣的
           1760  rush [rʌʃ] v  冲;奔跑
           1761  rail [reil] n 轨道;铁路
           1762  railway ['reilwei] n (英)铁路
           1763  lively ['laivli] adj 热闹的;有生气的
           1764  all kinds of   phr. 各种各样的
           1765  comfortable ['kʌmfətəbl] adj 舒适的;舒服的
           1766  keep doing something   phr. 一直做某事
           1767  scenery ['si:nəri] n 风景;景色
           1768  offer ['ɔ:fə] v  & n 拿出;提供
           1769  magazine [,mægə'zi:n] n 杂志
           1770  practise ['præktis] v  实践;练习
           1771  moving ['mu:viŋ] adj. 活动的;移动的;动的人
           1772  click [klik] n & v  咔哒声;发出咔哒声
           1773  pity ['piti] n 遗憾的事,可惜的事
           1774  score [skɔ:] n & v  (比赛)得分
           1775  own [əun] adj 自己的
           1776  least [li:st] adj 最小的;最少的
           1777  kid [kid] n (口语)小伙子
           1778  scuba ['skju:bə] n 水肺(潜水者用的水下呼吸器)
           1779  Internet ['intə,net] n 因特网,互联网络
           1780  search [sə:tʃ] v  搜查,搜索
           1781  double ['dʌbl] adj & v  双重的,双倍的
           1782  icon ['aikɔn] n 图象符号,图标
           1783  type [taip] v  (用打字机或电脑)打字
           1784  press [pres] v  按,压
           1785  enter ['entə] v  进入
           1786  button ['bʌtn] n 按钮,纽扣
           1787  capital ['kæpitl] n 首都
           1788  population [,pɔpju'leiʃən] n 人口,人数
           1789  ridge [ridʒ] n 山脉
           1790  tomb [tu:m] n 坟墓
           1791  whether ['hweeə] conj 是否
           1792  edge [edʒ] n 边,边缘
           1793  rim [rim] n 边,缘
           1794  cool [ku:l] adj (俚语)了不起
           1795  cost [kɔst] v  价钱为,花费(金钱、时间等)
           1796  one-way ['wʌn,wei] adj 单程的,单行的
           1797  flight [flait] n 航班,飞行
           1798  book] v  预定(戏票、车票等)
           1799  round-trip['raund,trip]adj(车票等)来回的,往返的
           1800  instruction [in'strʌkʃən] n 说明,须知
           1801  straight [streit] adv 一直地
           1802  go straight along    phr. 沿着…一直往前走
           1803  whom [hu:m] pron 谁,哪个人(who的宾格)
           1804  thint   phr. 考虑
           1805  chance [tʃɑ:ns] n 机会
           1806  coral ['kɔrəl] n 珊瑚
           1807  reef [ri:f] n 岩礁
           1808  coral reef   n 珊瑚礁
           1809  sound [saund] v  听起来
           1810  brochure [brəu'ʃjuə] n 小册子
           1811  pool [pu:l] n 水池,水坑
           1812  outdoor ['autdɔ:] adj 户外的,野外的
           1813  badly ['bædli] adv 严重地,恶劣地
           1814  allow [ə'lau] v  允许,准许
           1815  deep [di:p] adj 深的
           1816  explore [iks'plɔ:] v  探测,探险
           1817  explorer [iks'plɔ:rə] n 探测者,探险者
           1818  undersea ['ʌndə'si:] adj 海底的
           1819  amaze [ə'meiz] v  使…大为惊讶,使惊
           1820  be amazed at   phr. 对…感到惊讶
           1821  however [hau'evə] conj 然而,可是
           1822  colourful ['kʌləfəl] adj 颜色艳丽的
           1823  dead [ded] adj 死的
           1824  society [sə'saiəti] n 社会
           1825  since [sins] conj 由于,既然
           1826  cover ['kʌvə] v  覆盖
           1827  earth [ə:θ] n 陆地,大地,地球
           1828  clean up ['kli:n ʌp] phr. 清除,收拾干净
           1829  ocean ['əuʃən] n 海洋,大洋
           1830  pollute [pə'lu:t] v  污染,弄脏
           1831  group [gru:p] n 组,群,团队
           1832  terrific [tə'rifik] adj (口语)很棒的,极好的
           1833  as long as   phr. 长达…
           1834  sometime ['sʌmtaim] adv (未来的)某时
           1835  deal [di:l] n (口语)协议,交易
           1836  shark ['ʃɑ:k] n 鲨鱼
           1837  on earth [ɔn 'ə:θ] phr. 在地球上
           1838  alike [ə'laik] adj 相似的,相像的
           1839  attack [ə'tæk] n & v  攻击,袭击
           1840  Africa ['æfrikə] n 非洲
           1841  South Africa   n 南非
           1842  watchtower ['wɔtʃ'tauə] n 监视塔,瞭望塔
           1843  warn [wɔ:n] v  警告,提醒
           1844  appear [ə'piə] v  出现,露面
           1845  able ['eibl] adj 有能力的,能干的
           1846  be able to   phr. 能,会
           1847  neatly ['ni:tli] adv 整洁地
           1848  own [əun] v  拥有,所有
           1849  spirit ['spirit] n 精神
           1850  inventor [in'ventə] n 发明者,创造者
           1851  try out ['trai aut] phr. 实验,尝试
           1852  pupil ['pju:pl] n 小学生,学生
           1853  build [bild] v  建立,建造,建设
           1854  at the age of   phr. 在…岁时
           1855  print [print] v  印刷,印制
           1856  track [træk] n (火车等的)轨道,跑道
           1857  frighten ['fraitən] v  惊恐,吓唬
           1858  frightened ['fraitnd] adj 受惊的,害怕的
           1859  rush out ['rʌʃ aut] phr. 冲出去
           1860  safety ['seifti] n 安全
           1861  telegraph ['teligrɑf] n 电报
           1862  invention [in'venʃən] n 发明,创造
           1863  open up ['əupən ʌp] phr. 开设,开业,开放
           1864  lifetime ['laiftaim] n 一生,终生
           1865  graduate ['grædjueit] v  毕业
           1866  turn down ['tə:n daun] phr. 关小,调低
           1867  healthily ['helθili] adv 健康地
           1868  clearly ['kliəli] adv 清楚地
           1869  frustrate [frʌs'treit] v  使沮丧,使失败
           1870  frustrated [frʌs'treitid] adj 感到灰心丧气的
           1871  wonder ['wʌndə] v 惊奇,惊讶,(对...)感到怀疑
           1872  worth [wə:θ] adj 有…的价值,值得
           1873  confidence ['kɔnfidəns] n 信心,自信
           1874  merry ['meri] adj 愉快的;欢乐的
           1875  decorate ['dekəreit] v  装饰,修饰
           1876  put up ['put ʌp] phr. 挂起,举起
           1877  angel ['eindʒəl] n 天使,守护神
           1878  circle ['sə:kl] v  & n 环绕,绕行    圆,圈子
           1879  eve [i:v] n (节日或重大事件发生的)前夕
           1880  stocking ['stɔkiŋ] n 长统袜
           1881  pet [pet] n 宠爱的动物
           1882  as well [əz 'wel] adv 又,同样地
           1883  kind-hearted   adj 好心的
           1884  chimney ['tʃimni] n 烟囱,烟筒
           1885  single ['siŋgl] adj 单个的,只有一个的
           1886  base [beis] v  以…作根据,基于
           1887  base on   phr. 以…(为)根据
           1888  real ['ri:əl] adj 真正的,真实的
           1889  Turkey ['tə:ki] n 土耳其
           1890  shy [ʃai] adj 害羞的,腼腆的
           1891  hang [hæŋ] v  吊着,悬挂
           1892  fireplace ['faiəpleis] n 壁炉
           1893  dry [drai] v  把…弄干,晒干
           1894  though [eəu] conj 虽然…,尽管…
           1895  even though   conj 即使…
           1896  generosity [,dʒenə'rɔsiti] n 慷慨,豁达
           1897  live on   phr. 继续存在,继续活着
           1898  relative ['relətiv] n 亲属,亲人
           1899  greet [gri:t] v  问候,向(人)打招呼
           1900  hug [hʌg] n 拥抱,紧抱
           1901  western ['westən] adj 西方的,西部的
           1902  traditional [trə'diʃənəl] adj 传统的,惯例的
           1903  once upon a time   phr. 从前,很早以前
           1904  special ['speʃəl] adj 特别的,特殊的
           1905  at last [ət 'lɑ:st] phr. 终于,最后
           1906  owner ['əunə] n 拥有者,所有者
           1907  barn [bɑ:n] n 谷仓,堆物房;马房,牛舍
           1908  give birth to   phr. 生(孩子)
           1909  shepherd ['ʃepəd] n 牧羊人
           1910  be made in   phr. 在…生产或制造
           1911  be made of   phr. 由…组成,由…构成
           1912  brush [brʌʃ] n 刷子,毛笔,画笔
           1913  writing brush   n 毛笔
           1914  bamboo [bæm'bu:] n 竹子
           1915  be used for   phr. 用于
           1916  pan [pæn] n 平底锅
           1917  jacket ['dʒækit] n夹克衫
           1918  metal ['metl] n 金属
           1919  stamp [stæmp] n 邮票
           1920  wool [wul] n 羊毛,绒线
           1921  wood [wud] n 木头,木材
           1922  lock [lɔk] n & v  锁;上锁
           1923  store [stɔ:] v  储藏,存储
           1924  widely ['waidli] adv 广泛地,广阔地
           1925  Britain ['britən] n 英国,不列颠
           1926  set [set] n 装置,设备
           1927  a TV set   phr. 一台电视
           1928  Germany ['dʒə:məni] n 德国
           1929  Frenchman ['frentʃmən] n 法国人
           1930  traveller ['trævlə] n 旅行者
           1931  cotton ['kɔtn] n 棉花
           1932  silk [silk] n (蚕)丝
           1933  camera ['kæmərə] n 照相机
           1934  digital ['didʒitəl] adj 数字似的
           1935  ordinary ['ɔ:dnri] adj 普通的,通常的
           1936  aeroplane ['ɛərəplein] n 飞机
           1937  satellite ['sætəlait] n 卫星
           1938  rocket ['rɔkit] n 火箭
           1939  on show [ɔn 'ʃəu] phr. 展出
           1940  dinosaur ['dainəsɔ:] n 恐龙
           1941  display [di'splei] n 陈列
           1942  on display [ɔn dis'plei] phr. 陈列,展览
           1943  natural ['nætʃərəl] adj 自然界的,天然的
           1944  guide [gaid] n & v  向导,导游者;指导,引导
           1945  underground ['ʌndəgraund] adj 地下的
           1946  fossil ['fɔsl] n 化石
           1947  desert ['dezət] n 沙漠
           1948  Gobi Desert   n 戈壁沙漠
           1949  human being   n 人
           1950  disappear [,disə'piə] v  消失
           1951  disappearance [,disə'piərəns] n 消失
           1952  discover [dis'kʌvə] v  发现,发觉
           1953  feather ['feeə] n 羽毛
           1954  found [faund] v  成立,建立
           1955  entrance ['entrəns] n 入口,进口,入场
           1956  exit ['eksit] n 出口
           1957  fragile ['frædʒil] adj 易碎的
           1958  park [pɑ:k] v  (将车)停放
           1959  parking ['pɑ:kiŋ] n 停车(处)
           1960  danger ['deindʒə] n 危险
           1961  pause [pɔ:z] v  & n 中止,暂停
           1962  teapot ['ti:pɔt] n 茶壶
           1963  bowl [bəul] n 碗
           1964  serve [sə:v] v  上(酒、菜等),开(饭);服务
           1965  fill [fil] v  装满,填充
           1966  be filled with   phr. 用…充满
           1967  object ['ɔbdʒikt] n 物体
           1968  dig [dig] v  挖,掘
           1969  mare [,meik 'ʃuə(r)] phr.确保,确认,查明
           1970  so that   conj 以便,以致
           1971  hear of   phr. 听说
           1972  run away ['rʌn ə,wei] phr.流失,逃跑,逃走
           1973  drought [draut] n 旱灾,干旱
           1974  drop [drɔp] n 滴,水滴
           1975  soil [sɔil] n 土壤,土地
           1976  directly [di'rektli] adv 直接地
           1977  leaf [li:f] n 叶子,树木、草的叶子
           1978  in this way   phr. 用这种方法
           1979  flood [flʌd] n & v  洪水,水灾;淹没,泛滥
           1980  prevent [pri'vent] v  防止,阻止
           1981  northern ['nɔ:eən] adj 北部的,北方的
           1982  wide [waid] adj 宽的
           1983  blow(blew[blu:],blow的过去式;blown[bləun],blow的过去分词) [bləu] v  吹
           1984  sand [sænd] n 沙,沙子
           1985  towards [tə'wɔ:dz] prep  向,朝
           1986  farmland ['fɑ:mlænd] n 农田
           1987  point [pɔint] v  指,指向…
           1988  point to ['pɔint tə] phr. 指向…
           1989  far away   phr. 很远,遥远
           1990  thanks to ['θæŋks tə] phr. 由于,幸亏
           1991  the more the better   phr.越多越好
           1992  correct [kə'rekt] adj 改正
           1993  hand in   phr. 交上来
           1994  more or less   phr. 多少有点,或多或少
           1995  grand [grænd] adj 豪华的,庄重的,雄伟的
           1996  hall [hɔ:l] n 大厅,会堂,会馆
           1997  notice ['nəutis] n 通告,布告
           1998  audience ['ɔ:diəns] n 听众
           1999  slipper ['slipə] n (常用复数)拖鞋,便鞋
           2000  height [hait] n 高度
           2001  beeper ['bi:pə] n 袖珍无线电传呼机,电话呼叫机
           2002  someday ['sʌmdei] adv (今后)有一天
           2003  printer ['printə] n 打印机
           2004  print [print] v  打印
           2005  document ['dɔkjumənt] n 公文,文件
           2006  connect [kə'nekt] v  连接,相连,联系
           2007  modem ['məudem] n 调制解调器
           2008  provide [prə'vaid] v  提供
           2009  monitor ['mɔnitə] n 显示器
           2010  point at   phr. 指示,指向
           2011  universe ['ju:nivə:s] n 宇宙
           2012  man-made ['mænmeid] adj 人造的,人工的
           2013  satellite ['sætəlait] n 卫星
           2014  space [speis] n 空间,太空
           2015  spaceship ['speisʃip] n 宇宙飞船
           2016  send [send] v  送,寄,派(遣)
           2017  send up   phr. 发射,把…往上送
           2018  receive [ri'si:v] v  接受,收到,得到
           2019  shut [ʃʌt] v  关(门等)
           2020  shut down ['ʃʌt daun] phr. 把…关上
           2021  woolen ['wulin] adj 羊毛的,毛织的
           2022  impossible [im'pɔsəbl] adj 不可能的
           2023  mind [maind] n & v  思想,想法;关心,介意
           2024  set one's mind to do   phr. 一心想做…
           2025  put off   phr. 推迟,拖延
           2026  worm ['put ɔf] n 虫,蠕虫
           2027  activity [æk'tiviti] n 活动
           2028  increase [in'kri:s] v  增加,增长
           2029  if [if] conj 是否
           2030  hour after hour    phr.  一小时又一小时,连续地
           2031  multiply ['mʌltiplai] v  (将…)乘…
           2032  multiply…by…   phr.  …乘以…
           2033  challenge ['tʃælindʒ] n 挑战
           2034  beginning [bi'giniŋ] n 开始,开端
           2035  at the beginning of   phr. …起初,开始
           2036  square [skwɛə] n 平方,(方形的)广场
           2037  hardly ['hɑ:dli] adv 几乎不
           2038  more and more   phr. 越来越…
           2039  prefer [pri'fə:] v  宁愿(选择),更喜欢
           2040  prefer to   phr. 宁愿(选择),更喜欢
           2041  rather than  phr.宁可,是..而不是
           2042  used [ju:st] adj 用过的,半旧的
           2043  beg [beg] v  恳求,乞求
           2044  beg one's pardon   phr. 请原谅,对不起
           2045  worth [wə:θ] adj 值得..的,有..的价值
           2046  secondhand ['sekənd'hænd] adj 二手的,用过的
           2047  diagram ['daiəgræm] n 图表
           2048  discussion [di'skʌʃən] n 讨论
           2049  be busy doing   phr. 忙于做…
           2050  chart [tʃɑ:t] n 图表
           2051  download ['daunləud] v 下载
           2052  path [pɑ:θ] n 路线,去路
           2053  Brazil [brə'zil] n 巴西
           2054  excited [ik'saitid] adj 兴奋的,激动的
           2055  be excited about   phr. 对…感到兴奋
           2056  leather ['leeə] n 皮革
           2057  wear out ['wɛər aut] phr. 把…穿旧,磨坏
           2058  yen [jen] n 元,日元
           2059  try on ['trai ɔn]phr. 试穿(衣服,鞋),试戴(帽子)
           2060  online [,ɔn'lain] adj & adv 在线,上网
           2061  ad [æd] n 广告
           2062  Canon ['kænən] n 佳能(照相机牌名)
           2063  shape [ʃeip] n 形状,外形
           2064  decision [di'siʒən] n 决定
           2065  make a decision   phr. 作出决定
           2066  screen [skri:n] n 屏幕
           2067  form [fɔ:m] n 表格
           2068  credit ['kredit] n 信用
           2069  credit card   n 信用卡
           2070  successfully [sək'sesfəli] adv 圆满地,顺利地,成功地
           2071  interest ['intərist] n 兴趣
           2072  a place of interest   phr. 名胜
           2073  forever [fə'revə] adv 永远,总是
           2074  lend(lent[lent],lend的过去式和过去分词) [lend] v把…借给,借给
           2075  go over ['gəu ,əuvə(r)] phr. 过一遍,仔细检查
           2076  make a mistake [,meik ə mis 'teik] phr. 犯错误
           2077  suit [su:t] n 一套衣服
           2078  drop off ['drɔp ɔf] phr. 放下(某物),下车
           2079  opera ['ɔpərə] n 歌剧
           2080  Peking opera   n 京剧
           2081  the Great Hall of the people   n 人民大会堂
           2082  huge [hju:dʒ] adj 巨大的
           2083  the Palace Museum  n 故宫博物院
           2084  rewarding [ri'wɔ:diŋ] adj 值得作的
           2085  grateful ['greitfəl] adj 感激的,感谢的
           2086  wag [wæg] v  摆动,摇动(尾巴等)
           2087  tail [teil] n 尾巴,尾部
           2088  lonely ['ləunli] adj 孤独的,寂寞的
           2089  success [sək'ses] n 成就,成功
           2090  Scotland ['skɔtlənd] n 苏格兰
           2091  map one's mind   phr. 下决心
           2092  vet [vet] n (口语)兽医
           2093  mostly ['məustli] adv 主要地,大部分
           2094  heal [hi:l] v  使(伤、。┤
           2095  pig [pig] n 猪
           2096  education [,edjukeiʃn] n 教育,培养
           2097  countryside ['kʌntri'said] n 乡下,农村
           2098  treat [tri:t] v  治疗,对待
           2099  before long [bi ,fɔ: 'lɔŋ] phr. 不久以后
           2100  regard [ri'gɑ:d] v  看待,当作
           2101  regard… as   phr. 把…当作,当作
           2102  exactly [ig'tli] adv 准确地,严格地
           2103  keep [ki:p] v  饲养,照顾
           2104  experience [iks'piəriəns] n 经验,体验
           2105  injection [in'dʒekʃən] n 注射,打针
           2106  painful ['peinfəl] adj 疼痛的,痛苦的
           2107  earthquake ['ə:θkweik] n 地震
           2108  rock [rɔk] v  震动,摇动
           2109  as if [əz 'if] conj 好像,似乎
           2110  at sea [ət 'si:] phr. 在大海上
           2111  story ['stɔ:ri] n (房屋的)层
           2112  two-story  n 两层
           2113  grab [græb] v  抓取…,夺取
           2114  crash [kræʃ] v  坠落,冲撞
           2115  mobile ['məubil] adj 可移动的
           2116  mobile phone   n 可移动电话
           2117  at all [ət 'ɔ:l] phr. (用否定句)一点也不
           2118  least [li:st] n 最少,最小
           2119  at least   phr. 至少,起码
           2120  beat [bi:t] v  打败,敲打
           2121  goal [gəul] n (足球)球门,得分
           2122  by the time   phr. 到…的时候
           2123  chect ['tʃet] n(购货时的)结帐台,收银台
           2124  realize ['riəlaiz] v  察觉,领悟,了解
           2125  train [trein] v  训练,培养
           2126  training ['treiniŋ] n 训练,培养
           2127  captain ['kæptin] n (足球队等)队长
           2128  deserve [di'zə:v] v  应得,值得…
           2129  confident ['kɔnfidənt] adj 有自信的,确信的
           2130  striker ['straikə] n (足球)前锋
           2131  midfield ['midfi:ld] n 中场
           2132  midfield player   n 中场球员
           2133  excellent ['eksələnt] adj 极好的,优秀的
           2134  shot [ʃɔt] n (球赛中)击,射门,投篮,发射
           2135  nervous ['nə:vəs] adj 紧张不安的
           2136  lazy ['leizi] adj 懒惰的
           2137  carry on ['kæri ɔn] phr. 坚持下去,继续下去
           2138  final ['fainl] adj 最后的
           2139  amazing [ə'meiziŋ] adj 令人惊奇的
           2140  be pleased with   phr. 对…感到满意
           2141  performance [pə'fɔ:məns] n 演出,成果,成绩
           2142  teamwork ['ti:mwə:k] n 合作,协同工作
           2143  baseball ['beis,bɔ:l] n 棒球
           2144  never mind [,nevə 'maind] phr. 没关系
           2145  boring ['bɔ:riŋ] adj 令人厌烦的
           2146  spill(spilt[spilt],spill的过去式和过去分词) [spil] v  溢出,溅出,洒出
           2147  from now on [frəm 'nau ɔn] phr. 从现在起,今后
           2148  rule [ru:l] n 规则,规定
           2149  against [ə'genst] prep  与…对抗,对着
           2150  expect [iks'pekt] v  期望,预期
           2151  rough [rʌf] adj 粗鲁的,激烈的
           2152  necklace ['neklis] n 项链
           2153  steal(stole[stəul],steal的过去式;stolen['stəulən]steal的过去分词) [sti:l] v  偷,窃取
           2154  hands up   phr. 举手
           2155  shoot(shot[ʃɔt],shoot的过去式和过去分词)[ʃu:t] v  射击,射死
           2156  detective [di'tektiv] n 侦探
           2157  inspector [in'spektə] n 警官,监督员
           2158  thief [θi:f] n 贼
           2159  notice ['nəutis] v  注意,通知
           2160  robber ['rɔbə] n 强盗,盗贼
           2161  come down ['kʌm daun] phr. 下来,落
           2162  escape [i'skeip]  n & v 逃亡,逃走,逃避
           2163  victim ['viktim] n 受害者,受骗者
           2164  conversation [,kɔnvə'seiʃən] n 会话,谈话
           2165  robbery ['rɔbəri]  n 抢劫案,抢劫
           2166  description [di'skripʃən]  n 描述,描写
           2167  excuse[i:s] n 借口,托词
           2168  steep [sti:p] adj 陡峭的,险峻的
           2169  British ['britiʃ]  adj 英国人的
           2170  misty ['misti] adj 有雾的,雾大的
           2171  mist [mist]  n 雾
           2172  wonder ['wʌndə]  v 惊奇,惊讶(对. . . . )感到怀
           2173  club [klʌb]  n 俱乐部,社团
           2174  expert [ek'spə:t] n 专家,内行
           2175  trap [træp] v 使…陷入困境,设陷阱捕捉
           2176  tent [tent] n 帐篷
           2177  freeze [fri:z] (froze [frəuz], frozen ['frəuzn])  v 结冰,凝结
           2178  alive [ə'laiv]  adj 活着的
           2179  anytime ['enitaim]  adv 在任何时候
           2180  progress ['prəuɡres] v 进步,提高,前进
           2181  self-respect ['selfri'spekt]  n 自尊,自重
           2182  essential [i'senʃəl]  adj 本质的,主要的,必需的
           备注:n 名词   v 动词     adj形容词
           adv 副词     prep介词   conj连词
           phr.短语    num数词   pron 代名词

          约64630字。

           初中英语词汇表含音标(中考必备)
           1   what [hwɔt] pron 什么
           2   is [iz] v 是
           3   what's [hwɔts] what is 的缩写形式
           4   your [juə] pron 你的,你们的
           5   name [neim] n 名字
           6   my [mai] pron 我的
           7   I  [ai] pron 我
           8   am [æm] v 是
           9   I'm  [aim]   I am 的缩写形式
           10   in [in] prep 在...里(内,上)
           11   row [rəu] n (一)排,(一)行
           12   one [wʌn] num 一
           13   number ['nʌmbə] n 数字,号码
           14   two [tu:] num 二
           15   too [tu:] adv 也
           16   three [θri:] num 三
           17   are [ɑ:] v 是
           18   you [ju:] pron 你,你们
           19   yes [jes] adv 是
           20   four [fɔ:] num 四
           21   five [faiv] num 五
           22   no [nəu] adv & adj 不,不是
           23   not [nɔt] adv 不
           24   hi [hai] int 喂(问候或唤起注意)
           25   class [klɑ:s] n (学校里的)班级,年级
           26   grade [greid] n 年级
           27   six [sim 六
           28   seven ['sevn] num 七
           29   eight [eit] num 八
           30   nine [nain] num 九
           31   ten [ten] num 十
           32   zero ['ziərəu] num & n 零
           33   plus [plʌs]  prep  加,加上
           34   it [it] pron 它
           35   It's [its] it is 的缩写形式
           36   how [hau] adv (指程度)多少,怎样
           37   old [əuld] adj ...岁的,老的
           38   eleven [i'levn] num 十一
           39   twelve [twelv] num 十二
           40   minus ['mainəs] prep减,减去
           41   thirteen ['θə:ti:n] num 十三
           42   fourteen ['fɔ:'ti:n] num 十四
           43   fifteen ['fif'ti:n] num 十五
           44   hello [hə'ləu] int喂(问候或唤起注意)
           45   please [pli:z] int 请
           46   can [kæn] v.aux 能,可以,会
           47   spell [spel] v  拼写
           48   that [eæt] pron 那,那个
           49   secret ['si:krit] n 秘密
           50   this [eis] pron 这,这个
           51   in [in] prep  用...(表达)
           52   English ['iŋgliʃ] n & adj 英语,英国人
           53   in English [in'iŋgliʃ]  phr. 用英语(表达)
           54   a [ei] art  一(个,件...)
           55   clock [klɔk] n 钟
           56   and [ænd] conj 和,又,而
           57   pencil-box ['penslbɔks] n 铅笔盒
           58   an [æn] art  一(个;件.)
           59   pencil ['pensl] n 铅笔
           60   ruler ['ru:lə] n 尺子
           61   pen [pen] n 钢笔
           62   sharpener ['ʃɑ:pənə]n 卷笔刀
           63   eraser [i'reisə] n 橡皮擦
           64   room [ru:m] n 房间
           65   book] n 书
           66   map [mæp] n 地图
           67   desk [desk] n 书桌
           68   cup [kʌp] n 杯子
           69   bag [bæg] n 书包
           70   computer[kəm'pju:tə]n电脑,电子计算机
           71   mouse [maus]n 鼠,耗子,鼠标
           72   bed [bed] n 床
           73   keyboard ['ki:bɔ:d] n 键盘
           74   isn't ['iznt]   is not 的缩写形式
           75   pear [pɛə] n 梨
           76   cake [keik] n 蛋糕,饼,糕
           77   banana [bə'nɑ:nə] n 香蕉
           78   apple ['æpl] n 苹果
           79   orange ['ɔ:rindʒ] n 橙子,橘子
           80   egg [eg] n 蛋
           81   bike [baik] n 自行车
           82   bus [bʌs] n 公共汽车
           83   car [kɑ:] n 汽车,小汽车
           84   jeep [dʒi:p] n 吉普车
           85   Chinese['tʃai'ni:z]adj中国的,中国人的;n  中国人,汉语
           n  中国人,汉语
           86   Japanese[,dʒæpə'ni:z]adj日本的,日本人
           n日本人,日语
           87   look] v  瞧,看
           88   who [hu:] pron 谁
           89   she [ʃi:] pron 她
           90   he [hi:] pron 他
           91   bird [bə:d] n 鸟
           92   Its [its] pron 它的
           93   do[du:]v.aux(构成否定句,疑问句的助动词)
           94   don't [dəunt] do not 的缩写形式
           95   know [nəu] v  知道,懂得
           96   think [θiŋk] v  想,认为
           97   Mr=mister ['mistə] n 先生(用于姓名前)
           98   very ['veri] adv 很,非常
           99   picture ['piktʃə] n 图画,照片
           100  Mrs ['mɪsɪz] n 夫人
           101  boy [bɔi] n 男孩
           102  girl [gə:l] n 女孩
           103  woman ['wumən] n 妇女,女人
           104  man [mæn] n 男人,人
           105  cat [kæt] n 猫
           106  his [hiz] pron 他的
           107  teacher ['ti:tʃə] n 教师
           108  her [hə:] pron 她的
           109  everyone ['evriwʌn] pron 每人,人人
           110  here [hiə] adv 这里,这儿
           111  today [tə'dei] adv & n 今天
           112  at [æt] prep  在
           113  school [sku:l] n 学校
           114  at school   phr. 在学校
           115  sorry ['sɔri] adj 对不起,抱歉的
           116  where [hwɛə] adv 在哪里
           117  home [həum] n 家
           118  at home   phr. 在家
           119  How are you?   你(身体)好吗?
           120  fine [fain] adj (身体)好的
           121  thanks [θæŋks] n 谢谢(只用复数)
           122  OK  adv (口语)好,对,不错,可以
           123  thank [θæŋk] v  谢谢
           124  goodbye [,gud'bai] int 再见,再会
           125  bye [bai] int 再见
           126  parrot ['pærət] n 鹦鹉
           127  sister ['sistə] n 姐,妹
           128  father ['fɑ:eə] n 父亲
           129  mother ['mʌeə] n 母亲
           130  box [bɔks] n 盒子,箱子
           131  excuse [i:z] v  原谅
           132  me [mi:] pron 我
           133  Here you are    给你
           134  but [bʌt] conj 但是
           135  these [ei:z] pron 这些
           136  they [eei] pron 他(她,它)们
           137  good [gud] adj 好的
           138  those [eəuz] pron 那些
           139  boat [bəut] n 船
           140  hill [hil] n 小山
           141  tree [tri:] n 树
           142  their [eɛə] pron 他们(她们,它们)的
           143  much [mʌtʃ] adv 多,很,非常
           144  very much   phr. 很,非常
           145  all [ɔ:l] adv 都,完全
           146  right [rait] adv & adj 对的,正确的
           147  all right   phr. 好,行,不错
           148  mum [mʌm] n (口语)妈妈
           149  friend [frend] n 朋友
           150  brother ['brʌeə] n 兄,弟
           151  nice [nais] adj 令人愉快的
           152  to [tu:] prep  (表示方向)到,向 动词不定式符号
           153  meet [mi:t] v  见面,会面,遇见
           154  child [tʃaild] n 小孩
           155  children ['tʃildrən] n child的复数形式
           156  welcome ['welkəm] v  欢迎
           157  our ['auə] pron 我们的
           158  come [kʌm] v  来
           159  come in   phr. 进来,进入
           160  morning ['mɔ:niŋ] n 早晨,上午
           161  class [klɑ:s] n 同一个班的学生
           162  on [ɔn] prep  在,在...上
           163  duty ['dju:ti] n 职责,责任
           164  on duty   phr. 值日
           165  we [wi:] pron 我们
           166  aren't [ɑ:nt] are not 的缩写形式
           167  have [hæv] v  有
           168  new [nju:] adj 新的
           169  student ['stju:dənt] n 学生
           170  twin [twin] n 双胞胎之一
           171  look] v  看上去,显得
           172  the [eə] art  这(那)个,这(那)些
           173  same [seim] adj 同样的,同一的
           174  look the same   phr. 看起来很像
           175  America [ə'merikən]n & adj美国人(的)
           176  sit [sit] v  坐
           177  down [daun] adv 向下
           178  sit down   phr. 坐下
           179  over ['əuvə] adv 在那边,在另一边
           180  there [eɛə] adv 那里,那儿
           181  over there   phr. 在那边
           182  after ['ɑ:ftə] prep 在...以后,在...后面
           183  look after   phr. 照顾,照看
           184  Miss [mis]n女士,小姐(对未婚妇女的称呼)
           185  way [wei] n 路,道路
           186  This way,please.   请走这边
           187  put [put] v  放
           188  coat [t] n 外套,上衣
           189  them [eem] pron 他(她,它)们
           190  washroom ['wɔʃrum] n 盥洗室,厕所
           191  let [let] v  让
           192  us [ʌs] pron 我们
           193  let's [lets] let us 的缩写形式
           194  go [gəu] v  去
           195  Let's go    我们一起去
           196  classmate ['klɑ:smeit] n 同班同学
           197  nice [nais] adj 好的,漂亮的
           198  love [lʌv] v  爱,喜爱
           199  No ['nʌmbə] n number 的缩写形式
           200  middle ['midl] adj 中间的,中级的
           201  middle school   n 中学
           202  well [wel] int 喔,那么,好吧
           203  fax [fæks] n 传真
           204  phone [fəun] n 电话,电话机
           205  ID  n 身份征
           206  policeman [pə'li:smən] n 警察
           207  ask [ɑ:sk] v  问
           208  sir [sə:] n (用于尊称)先生,阁下
           209  yes [jes]adv(用于疑问,征询等)什么,是吗
           210  licence ['laisəns] n 执照,许可证
           211  look at   phr. 看,观看
           212  dear [diə] int (表示惊讶等)哎呀
           213  see [si:] v  看见,看到
           214  I'll [ail] I will 的缩写形式
           215  will [wil] v.aux 将,会,要
           216  take [teik] v  拿到,带到
           217  address [ə'dres] n 地址
           218  age [eidʒ] n 年龄
           219  glad [glæd] adj 高兴的,乐意的
           220  why[hwai]int(表示惊讶,不耐烦,恼怒等) 嗨
           221  forgot[fə'gɔt] v  (forget 的过去时)忘记
           222  now [nau] adv 现在
           223  China ['tʃainə] n 中国
           224  or [ɔ:] conj 或者,还是
           225  work [wə:k] v & n 工作
           226  goes [gəuz] go的单数第三人称现在时
           227  family ['fæmili] n 家,家庭
           228  family tree   n 家谱
           229  grandmother ['grænd,mʌeə] n (外)祖母
           230  grandma['grændmɑ:]n (口语)奶奶,外婆
           231  grandfather ['grænd,fɑ:eə] n (外)祖父
           232  grandpa ['grændpɑ:] n (口语)爷爷,外公
           233  dad [dæd] n (口语)爸爸,爹爹
           234  wife [waif] n 妻子
           235  husband ['hʌzbənd] n 丈夫
           236  daughter ['dɔ:tə] n 女儿
           237  son [sʌn] n 儿子
           238  parent ['pɛərənt] n 父(母)亲
           239  parents  ['pɛərənts]  n 父母亲,双亲
           240  big [big] adj 大的
           241  England ['iŋglənd] n 英格兰
           242  aunt [ɑ:nt] n 姨母,舅母,姑母,伯母,婶母
           243  uncle ['ʌŋkl] n 叔,伯,舅,姨父,姑父
           244  afternoon ['ɑ:ftə'nu:n] n 下午,午后
           245  do [du:] v  做,干,行动
           246  How do you do ?   你好!
           247  seat [si:t] n 座位
           248  have a seat    坐下,就坐
           249  like [laik] prep  像,跟...一样
           250  look like  phr. 看起来像
           251  hat [hæt] n 帽子(一般指有边的帽子)
           252  doctor ['dɔktə] n 医生
           253  worker ['wə:kə] n 工人
           254  guess [ges] v  猜
           255  behind [bi'haind] prep 在...后面
           256  chair[tʃɛə] n  椅子
           257  ball [bɔ:l] n 球
           258  under ['ʌndə] prep  在...下面
           259  floor [flɔ:] n (室内)地,地板
           260  can't [kænt] can not 的缩写形式
           261  photo ['fəutəu] n 照片
           262  wall [wɔ:l] n 墙
           263  shoe [ʃu:] n 鞋
           264  near [niə] prep 在...附近
           265  door [dɔ:] n 门
           266  of [ɔv] prep  ...的
           267  classroom ['m] n 教室
           268  answer ['ɑ:nsə] v  回答
           269  blackboard ['blækbɔ:d] n 黑板
           270  some [sʌm] pron 一些,若干
           271  schoolbag ['sku:l,bæg] n 书包
           272  flower ['flauə] n 花
           273  find [faind] v  找到,发现
           274  broom [bru:m] n 扫帚
           275  window ['windəu] n 窗
           276  raincoat ['reint] n 雨衣
           277  cap [kæp] n 便帽,军帽
           278  football ['futbɔ:l] n 足球
           279  table ['teibl] n 桌子
           280  Hong Kong [ 'hɔŋ'kɔŋ ]n 香港
           281  Macao [mə'kau] n 澳门
           282  SAR  n 特别行政区
           283  there [eɛə]表示存在,有..,作引导词
           284  there's [eɛəz] there is 的缩写形式
           285  lock [lɔk] v& n 锁
           286  many ['meni] adj 许多的,多的
           287  thing [θiŋ] n 东西,事情
           288  must [mʌst] v.aux 必须,应当
           289  open ['əupən] v  打开
           290  get [get] v  得到,获得
           291  help [help] v  帮助
           292  purse [pə:s] n 钱包
           293  money ['mʌni] n 钱,货币
           294  worry ['wʌri] v  (使)担忧
           295  Let me see    让我想想
           296  fifty ['fifti] num 五十
           297  colour ['kʌlə] n 颜色
           298  black [blæk] adj 黑色的
           299  house [haus] n 房子
           300  small [smɔ:l] adj 小的
           301  playhouse ['pleihaus] n 儿童游戏房
           302  like [laik] v  喜欢
           303  play [plei] v  玩,打(球)
           304  up [ʌp] adv 在上面,在高处,向上,起来
           305  with [wie] prep  和
           306  great [greit] adv (口语)好极了,很好
           307  look] n 瞧,看
           308  have a look   phr. 看一看
           309  ping-pong [' piŋpɔŋ] n 乒乓球
           310  how many   phr. 多少
           311  kite [kait] n 风筝
           312  young [jʌŋ] adj 年轻的,幼小的
           313  pioneer [,paiə'niə] n 先锋
           314  Young Pioneer   n 少先队员
           315  men [men] n   man的缩写形式
           316  women ['wimin] n   woman的复数形式
           317  only ['əunli] adv 仅仅,只
           318  work [wə:k] n 工作
           319  at work   phr. 在工作
           320  sky [skai] n 天空
           321  count [kaunt] v  数,点数
           322  river ['rivə] n 江,河
           323  dog [dɔg] n 狗
           324  light [lait] n 灯
           325  any ['eni]adj(用于否定句,疑问句等)什么,任何
           326  animal ['æniməl] n 动物
           327  people ['pi:pl] n 人,人们
           328  little ['litl] adj & adv 小的,一点儿,稍许
           329  sheep [ʃi:p] n 绵羊
           330  come on ['kʌm ɔn]phr. 来吧,跟着来,赶快
           331  red [red] adj & n 红色(的)
           332  colour ['kʌlə] n颜色;v 给...着色
           333  yellow ['jeləu] adj & n 黄色(的)
           334  blue [blu:] adj & n 蓝色(的)
           335  white [hwait] adj & n 白色(的)
           336  green [gri:n] adj & n 绿色(的)
           337  purple ['pə:pl] adj & n 紫色(的)
           338  brown [braun] adj&n棕色(的),褐色(的)
           339  orange ['ɔ:rindʒ] adj & n 橙色(的)
           340  grey [grei] adj & n 灰色(的),灰白(的)
           341  sweater ['swetə] n 毛衣,厚运动衫
           342  light [lait] adj 淡(浅)色的,轻的
           343  want [wɔnt] v  要,想要
           344  which [hwitʃ] pron & adj 哪一个,哪些
           345  one [wʌn] pron 用来代替单数的人或物
           346  clothes [kləuez] n 衣服
           347  line [lain] n 线,绳索
           348  whose [hu:z] pron 谁的
           349  blouse [blauz] n 女衬衫
           350  dress [dres] n 女服,(统称)衣服
           351  shirt [ʃə:t] n (男式)衬衫
           352  trousers ['trauzəz] n 裤子
           353  skirt [skə:t] n 女裙
           354  dark [dɑ:k] adj 深(浓)色的,黑暗的
           355  yours [juəz] pron 你的,你们的
           356  mine [main] pron 我的
           357  hers [hə:z] pron 她的
           358  put on  phr.穿上(衣服等),戴上(帽子等)
           359  theirs [eɛəz] pron他们(她们,它们)的
           360  ours ['auəz] pron 我们的
           361  glove [glʌv] n 手套
           362  about [ə'baut] prep  关于,对于
           363  What about...?  phr. (询问消息,征求意 见)…怎么样?
           364  beside [bi'said] prep 在...旁边
           365  watch [wɔtʃ] n & v  手表、观看,注视
           366  give [giv] v  给
           367  time [taim] n 时间
           368  about [ə'baut] adv 大约
           369  thirty ['θə:ti] num 三十
           370  get up ['get ʌp] phr. 起床
           371  late [leit] adj & adv 迟的(地),晚的(地)
           372  o'clock [ə'klɔk]  …点钟
           373  midnight ['midnait] n 午夜
           374  noon [nu:n] n 中午,正午
           375  past [pɑ:st] prep  (超)过,经过
           376  half [hɑ:f] n 半,一半
           377  quarter ['kwɔ:tə] n 一刻钟,四分之一
           378  for [fɔ:] prep  为,给
           379  break [breik] n (课间)休息,中断
           380  lunch [lʌntʃ] n 午餐
           381  breakfast ['brekfəst] n 早餐
           382  clean [kli:n] v  把...弄干净,擦干净
           383  supper ['sʌpə] n 晚餐
           384  have supper   phr. 吃晚餐
           385  TV   n 电视,电视机
           386  watch TV  phr. 看电视
           387  game [geim] n 游戏,运动
           388  go home   phr. 回家
           389  p.m.   下午,午后
           390  London ['lʌndən] n 伦敦
           391  Tokyo ['təukiəu] n 东京
           392  Sydney ['sidni] n 悉尼
           393  hour [auə] n 小时
           394  a.m.   午前,上午
           395  hundred ['hʌndrəd] num 百
           396  yourself [juə'self] pron 你自己
           397  bedroom ['bedrum] n 卧室
           398  doll [dɔl] n 玩具娃娃
           399  else [els] adv & adj 别(的),其他(的)
           400  sure [ʃuə]adv&adj的确,一定 确信的,肯定的
           401  between [bi'twi:n] prep在(两者)之间
           402  tall [tɔ:l] adj 高的
           403  funny ['fʌni] adj 滑稽的,有趣的
           404  favourite ['feivərit] adj 特别喜爱的
           405  e-mail [i:'meil] n 电子邮件
           406  speak [spi:k] v  讲,说
           407  next ['nekst] adj 下一个
           408  term [tə:m] n 学期
           409  could [kud] v.aux (口语,表示许可或请求)可以,行
           410  minute ['minit] n 分钟,一会儿
           411  Tuesday ['tju:zdi] n 星期二
           412  February ['februəri] n 二月
           413  eighteenth ['ei'ti:nθ] num 第十八
           414  listen ['lisn] v  听
           415  careful ['kɛəfəl] adj 小心的;仔细的
           416  carefully ['kɛəfəli] adv 小心地;仔细地
           417  draw [drɔ:] v  画;绘制
           418  has [hæz] v(动词have的单数第三人称)有
           419  face [feis] n 脸;面孔
           420  eye [ai] n 眼睛
           421  ear [iə] n 耳朵
           422  leg [leg] n 腿
           423  hand [hænd] n 手
           424  long [lɔŋ] adj 长的
           425  short [ʃɔ:t] adj 短的;矮的
           426  mouth [mauθ] n 嘴
           427  say [sei] v  说;讲
           428  tick [tik] n (钟表等滴嗒的)声音
           429  heavy ['hevi] adj 重的
           430  empty ['empti] adj 空的
           431  certainly ['sə:tənli] adv 当然
           432  full [ful] adj 满的
           433  be full (of)  phr. 充满....的
           434  carry ['kæri] v  携带;搬运;运送
           435  too [tu:] adv 太
           436  so [səu] adv 这么;那么
           437  listen to   phr. 听
           438  tape [teip] n 磁带
           439  there [eɛə] int 好啦(表示安慰)
           440  all [ɔ:l] adj 整个;所有的
           441  basket ['bɑ:skit] n 篮子
           442  bottle ['bɔtl] n 瓶
           443  a bottle of   phr. 一瓶...
           444  juice [dʒu:s] n (水果;蔬菜;肉等的)汁;水汁
           445  head [hed] n 头;头部
           446  nose [nəuz] n 鼻子
           447  hair [hɛə] n 头发
           448  arm [ɑ:m] n 手臂;胳膊
           449  foot [fut] n 脚(pl.feet)
           450  wardrobe ['wɔ:drəub] n 衣柜
           451  day [dei] n 日;天
           452  from [frɔm] prep  从.....起
           453  America [ə'merikən] n 美国
           454  zoo [zu:] n 动物园
           455  away [ə'wei] adv 离开
           456  put away  phr. 把.....什么收起来(放好)
           457  out [aut] adv 在外
           458  come out   phr. 出来
           459  sock [sɔk] n 短袜
           460  other ['ʌeə] adj 别的;其他的
           461  wrong [rɔ:ŋ] adj 不正确的;错误的
           462  broken ['brəukən] adj 弄坏了的
           463  so [səu] pron 这样;如此
           464  catch [kætʃ] v  捉;抓住
           465  get down   phr. 下来;落下
           466  him [him] pron 他(宾格)
           467  right [rait] adv 正好;恰好;正确
           468  goodness ['gudnis] n 善良;美德
           469  plane [plein] n 飞机
           470  with [wie] prep  对....;关于
           471  mend [mend] v  修补;修理
           472  knife [naif] n (pl.knives) 小刀
           473  robot ['rəubɔt] n 机器人
           474  body ['bɔdi] n 身体
           475  broke [brəuk]v(动词break[breik]的过去时)折断;打破
           476  lost [lɔst] adj 丢失的;丢去的
           477  tell [tel] v  告诉;讲述
           478  round [raund] adj 球形的 ;圆的
           479  mummy ['mʌmi] n (口语)妈妈
           480  pleasure ['pleʒə] n 愉快;高兴
           481  food [fu:d] n 食物
           482  drink [driŋk] n & v  饮料   喝
           483  hungry ['hʌŋgri] adj 饥饿的
           484  thirsty ['θə:sti] adj 口渴的
           485  water ['wɔ:tə] n & v  水;浇水
           486  eat [i:t] v  吃
           487  rice [rais] n 米饭;大米
           488  bread [bred] n 面包
           489  meat [mi:t] n 肉
           490  tea [ti:] n 茶
           491  milk [milk] n 牛奶
           492  glass [glɑ:s] n 玻璃杯
           493  a glass of   phr. 一(玻璃)杯
           494  would like  phr.想要(语气婉转地表示请求等)
           495  something ['sʌmθiŋ]pro某事(物)某东西
           496  porridge ['pɔridʒ] n 粥;稀饭
           497  fish [fiʃ] n 鱼
           498  dumpling ['dʌmpliŋ] n 饺子
           499  fruit [fru:t] n 水果
           500  piece [pi:s] n 一张(片;张)
           501  a piece of   phr. 一片(一张、块)
           502  hamburger ['hæmbə:gə] n 汉堡包
           503  noodle ['nu:dl] n 面条
           504  potato [pə'teitəu] n pl.potatoes 马铃薯;土豆
           505  chips [tʃip] n (口语)炸士豆儿条
           506  coke [k] n (口语)可口可乐
           507  coffee ['kɔfi] n 咖啡
           508  madam ['mædəm] n 夫人;女士
           509  dear [diə] adj 亲爱的;可爱的
           510  ice [ais] n 冰
           511  cream [kri:m] n 奶油;乳脂
           512  ice cream   n 冰淇淋
           513  USA   n 美国
           514  different ['difərənt] adj 不同的
           515  vegetable ['vedʒitəbl] n 蔬菜
           516  sometimes ['sʌmtaimz] adv 有时
           517  sport [spɔ:t] n 运动
           518  come on   phr. 来;过来
           519  ouch [autʃ] int (突然感到病痛时发出的声音)啊呀
           520  be good at   phr. 在...方面(学得,做得)好; 善于
           521  basketball  ['bæskitbɔ:l] n 蓝球
           522  easy ['i:zi] adj 容易的
           523  pass [pɑ:s] v  传递
           524  try [trai] v  试(做);设法;努力
           525  yo-yo ['jəujəu] n 溜溜球 (一种玩具)
           526  go [gəu] n 尝试(做某事)
           527  throw [θrəu] v  投,掷
           528  hard [hɑ:d] adj 困难的
           529  ride [raid] v  骑(自行车,马等)
           530  swim [swim] v  游泳
           531  skate [skeit] v  滑冰,溜冰
           532  fly [flai] v  放(风筝,飞机模型等)
           533  card [kɑ:d] n 纸牌,卡片
           534  volleyball ['vɔli,bɔ:l] n 排球
           535  jump [dʒʌmp] v  跳
           536  sing [siŋ] v  唱,唱歌
           537  run [rʌn] v  跑
           538  high [hai] adj & adv 高的(地)
           539  then [een] adv 那么,然后
           540  question ['kwestʃən] n 问题
           541  postal ['pəustəl] adj 邮政的
           542  code [d] n 密码,符号
           543  ski [ski:] v  滑雪
           544  tennis ['tenis] n 网球(运动)
           545  table tennis   n 乒乓球
           546  roller-skating ['rəuləskeitiŋ] n 滑旱冰
           547  chess [tʃes] n 国际象棋
           548  fan [fæn] n (口语,电影,运动等的)迷
           549  player ['pleiə] n 比赛者,选手
           550  team [ti:m] n 队,组
           551  every ['evri] adj 每一,每个的
           552  Friday ['fraidi] n 星期五
           553  make [meik] v  做,制作
           554  make the bed   phr. 整理床铺
           555  homework ['həumwə:k] n 家庭作业
           556  do homework   phr. 做作业
           557  read [ri:d] n 读,阅读
           558  write [rait] v  写
           559  sleep [sli:p] v  睡,睡觉
           560  look for ['luk fər] phr. 寻找
           561  cook] v & n 烹调,煮,烧 炊事员,厨师
           562  talk [tɔ:k] v  说话,谈话
           563  talk with ['tɔ:k wie]phr. 和....交谈
           564  open ['əupən] n 打开
           565  close [kləuz] v  关;闭
           566  take photos   phr. 照象
           567  wear [wɛə] v  穿
           568  Sunday ['sʌndi] n 星期日
           569  park [pɑ:k] n 公园
           570  toy [tɔi] n 玩具;玩物
           571  lake [leik] n 湖
           572  clear [kliə] adj清晰的;清楚的;明亮的
           573  shop [ʃɔp] n 商店
           574  closed [kləuzd] adj 关着的
           575  day [dei] n 日,一天
           576  Friday ['fraidi] n 星期五
           577  early ['ə:li] adj & adv  早的(地)初期
           578  supermarket ['sju:pə,mɑ:kit] n 超级市场
           579  Wednesday ['wenzdi] n 星期三
           580  may [mei] v.aux 可以;可能;也许
           581  borrow ['bɔrəu] v  借
           582  from [frɔm] prep  从;从....起
           583  Thursday ['θə:zdi] n 星期四
           584  week [wi:k] n 周;星期
           585  Monday ['mʌndei] n 星期一
           586  Saturday ['sætədi] n 星期六
           587  Sunday ['sʌndi] n 星期日
           588  hey[hei]int嘿;喂(唤起注意.表示惊讶或询问)
           589  dictionary ['dikʃəneri] n 字典;词典
           590  back [bæk] adv 回(原处) ;向后
           591  tomorrow [tə'mɔ:rəu]n&adv 明天;在明天
           592  CD  n 激光唱片(缩写词)
           593  lot [lɔt] n 许多
           594  a lot   phr. 非常
           595  give...a hand   phr. 给予.....帮助
           596  evening ['i:vniŋ] n 傍晚;晚上
           597  from…to…   phr.  …从…到…
           598  after class   phr. 课后
           599  help...with   phr. 帮助(某人)做(某事)
           600  model ['mɔdl] n 模型;模范 ;样式
           601  park [pɑ:k] n 公园
           602  rest [rest] n 休息
           603  have a (good) rest   phr. 休息
           604  maths [mæθs] n (英式拼法)数学
           605  math [mæθ] n (美式拼法)数学
           606  all [ɔ:l] adv 全体;全部
           607  hard [hɑ:d] adv 努力
           608  fun [fʌn] adj 有趣的;愉快的
           609  yeah [jɛə] adv (口语)是的;嗯
           610  take [teik] v  花费(时间)
           611  straight [streit] adj 直的
           612  use [ju:z] v  用;使用;应用
           613  wheel [hwi:l] n 轮;机轮
           614  into ['intu:] prep  到.....里;向内
           615  music ['mju:zik] n 音乐;乐曲
           616  boat [bəut] v  划船
           617  lake [leik] n 湖
           618  into ['intu:] prep  到...里,向内
           619  worried ['wʌrid] adj 担心的,烦恼的
           620  save [seiv] v  救,挽救,节省
           621  ticket ['tikit] n 票,券
           622  New Yor:leid] n 纽约
           623  learn [lə:n] v  学,学习
           624  learn...from  phr. 向...学习
           625  meeting ['mi:tiŋ] n 会,会议
           626  bring [briŋ] v  带来,拿来
           627  foreign ['fɔrin] adj 外国的
           628  difference ['difərəns] n 不同,差异
           629  each [i:tʃ] adv & pron 各自,各个
           630  each other   pron 互相
           631  talt   phr. 谈论,交谈
           632  USA   n 美国
           633  Australia [ɔ:s'treiljə] n 澳大利亚
           634  Canada ['kænədə] n 加拿大
           635  UK  n 联合王国
           636  Japan [dʒə'pæn] n 日本
           637  America [ə'merikə] n 美国
           638  a little   phr. 一点,少量
           639  French [frentʃ] n 法语
           640  great [greit] adj 伟大的,很大的,重要的
           641  the Great Wall  n 长城
           642  hotel [həu'tel] n 旅馆,饭馆
           643  building ['bildiŋ] n 建筑物
           644  follow ['fɔləu] v  跟随
           645  call [kɔ:l] v&n 称呼,叫喊,打电话给 电话,通话
           646  family name   n 姓
           647  first [fə:st] num & adv 第一,首先,最初
           648  postcard ['pəust,kɑ:d] n 明信片
           649  teach [ti:tʃ] v  教,教书
           650  dinner ['dinə] n 正餐,晚餐
           651  soon [su:n] adv 不久,一会儿
           652  stay [stei] v  停留(在某处)
           653  high school   n 中学
           654  Toronto [tə'rɔntəu] n 多伦多(加拿大港市)
           655  schoolboy ['sku:lbɔi] n (中小学的)男学生
           656  country ['kʌntri] n 国家
           657  make friends   phr. 交朋友
           658  France [frɑ:ns] n 法国
           659  textbook ['tek] n 课本
           660  Englishman ['iŋgliʃmən]n(pl.Englishmen)英国(男)人
           661  Australian [ɔ:s'treiljən]adj 澳大利亚人
           662  Canadian [kə'neidiən] n 加拿大人
           663  city ['siti] n 城市
           664  foreigner ['fɔ:rinə] n 外国人
           665  visit ['vizit] v  访问,参观,拜访
           666  word [wə:d] n 词,单词
           667  well [wel] adv 好
           668  why [hwai] adv 为什么
           669  English-speaking  adj 说英语的
           670  letter ['letə] n 信
           671  hot [hɔt] adj 热的,辣的
           672  hot dog   n 热狗(红肠面包)
           673  not...at all   phr. 一点也不
           674  different ['difərənt] adj 不同的
           675  kind [kaind] n 种,类
           676  a kind of   phr. 一种,一类
           677  every ['evri] adj 每一的,每个的
           678  meal [mi:l] n 一餐,一顿饭
           679  noodle ['nu:dl] n 面条
           680  vegetable ['vedʒitəbl] n 蔬菜
           681  restaurant ['restərɔnt] n 饭馆
           682  often ['ɔ:fən] adv 常常
           683  potato [pə'teitəu] n 马铃薯,土豆
           684  well [wel] adj & adv 好,(身体)健康
           685  why [hwai] adv 为什么
           686  because [bi'kɔ:z] conj 因为
           687  houseworswə:k] n 家务劳动
           688  machine [mə'ʃi:n] n 机器
           689  again [ə'gen] adv 又,再
           690  make phone calls   phr. 打电话
           691  wash [wɔʃ] v  洗,漱洗
           692  dish [diʃ] n 一道菜,盘,碟
           693  electronic [ilek'trɔnik] adj 电子的
           694  mail [meil] n 邮政,邮递
           695  smoke [sməuk] v&n 吸烟,烟
           696  fog [fɔg] n 雾
           697  smog[smɔg]n 烟雾
           698  dance [dɑ:ns] v  跳舞
           699  living room   n 起居室
           700  dining room   n 餐厅
           701  driver ['draivə] n 司机,驾驶员
           702  farmer ['fɑ:mə] n 农民
           703  soldier ['səuldʒə] n 士兵,战士
           704  businessman ['biznismæn] n 商人
           705  assistant [ə'sistənt] n 助手,助理
           706  a shop assistant   phr. 售货员,店员
           707  nurse [nə:s] n 护士
           708  postman ['pəustmən] n 邮递员
           709  factory ['fæktəri] n 工厂
           710  station ['steiʃən] n 车站,所,站
           711  bus station   n 公共汽车站
           712  hospital ['hɔspitl]  n 医院
           713  farm [fɑ:m] n 农场
           714  post [pəust] n 邮政,邮寄,邮件
           715  office ['ɔ:fis] n 办公室
           716  post office   n 邮局
           717  study ['stʌdi] v  学习,研究
           718  party ['pɑ:ti] n 聚会
           719  friendly ['frendli] adj 友好的
           720  also ['ɔ:lsəu] adv 也
           721  medicine ['medisin] n 内服药,医学
           722  in the day   phr. 在白天
           723  at night   phr. 在晚上,在夜里
           724  make money   phr. 赚钱
           725  weekend ['wi:k'end] n 周末
           726  job [dʒɔb] n 工作
           727  writer ['raitə] n 作家,作者
           728  cleaner ['kli:nə] n 清洁工
           729  turn [tə:n] n (依次轮流的)顺序,轮流
           730  grow [grəu] v  种植,生长
           731  baker ['beikə] n 面包师
           732  artist ['ɑ:tist] n 画家,艺术家
           733  hobby ['hɔbi] n 业余爱好
           734  be [bi:] v  (am,is,are)是,成为
           735  place [pleis] n 地点,地方
           736  weekday ['wi:kdei] n 工作日,平日(除星期六,日以外)
           737  when [hwen] adv 什么时候,何时
           738  leave [li:v] v  离去,出发
           739  begin [bi'gin] v  开始,着手
           740  have sports   phr. 进行体育活动
           741  go to bed   phr. 睡觉
           742  usually ['ju:ʒuəli] adv 通常
           743  right now   phr. 立刻,马上
           744  sometimes ['sʌmtaimz] adv 有时
           745  take off   phr. 脱衣服
           746  after school   phr. 放学后,下课后
           747  get to   phr. 到达
           748  exercise ['eksəsaiz]n锻炼,做操,练习
           749  do morning exercises   phr. 做早操
           750  shopping ['ʃɔpiŋ] n 买东西
           751  go shopping   phr. (去)买东西
           752  garden ['gɑ:dn] n 花(果,菜)园
           753  be [bi:] v  (am,is,are)是,成为
           754  over ['əuvə] adv 结束,完了
           755  do (some) reading   phr. 朗读,阅读
           756  living-room  n 起居室
           757  playground ['pleigraund]n(学校的)操场
           758  walk [wɔ:k] v  走,步行,散步
           759  news [nju:z] n 新闻,消息
           760  match [mætʃ] n 比赛,竞赛
           761  quickly ['kwikli] adv 迅速
           762  sun [sʌn] n 太阳
           763  moon [mu:n] n 月亮
           764  bridge [bridʒ] n 桥
           765  train [trein] n 火车
           766  ship [ʃip] n 船,轮船
           767  on foot   phr. 走路,步行
           768  holiday ['hɔlədi] n 假日,假期
           769  year [jiə] n 年
           770  by [bai] prep  乘车(船等)
           771  by plane   phr. 乘飞机
           772  by ship   phr. 乘船
           773  air [ɛə] n 天空,空气
           774  by air   phr. 乘飞机
           775  sea [si:] n 海,海洋
           776  by sea   phr. 乘船
           777  take time   phr. 花费(时间)
           778  how long   phr. 多久
           779  walk [wɔ:k] v  走,步行,散步
           780  clean [kli:n] adj 干净的,清洁的
           781  story ['stɔ:ri] n 故事
           782  far [fɑ:] adj & adv 远
           783  problem ['prɔbləm] n 问题,难题
           784  earlier ['ə:liə] adj & adv ( early的比较级)更早的(地)
           785  ill [il] adj 病的,不健康的
           786  tear [tɛə] n (常用复数)眼泪,泪珠
           787  chicken ['tʃikin] n 鸡,鸡肉
           788  tofu ['təufu:] n 豆腐
           789  fridge [fridʒ] n 电冰箱
           790  list [list] n 清单,一览表,名单,目录
           791  shopping list   phr. 购物清单
           792  buy [bai] v  买
           793  kilo ['ki:ləu] n 千克,公斤
           794  sell [sel] v  卖,售
           795  how much   phr. 多少,多少钱
           796  cheap [tʃi:p] adj 便宜的
           797  expensive [iks'pensiv] adj 昂贵的
           798  tomato[tə'meitəu]n(pl.tomatoes)西红柿,蕃茄
           799  onion ['ʌnjən] n 洋葱
           800  carrot ['kærət] n 胡萝卜
           801  pork [pɔ:k] n 猪肉
           802  all day   phr. 一整天,一天到晚
           803  a lot of   phr. 许多,很多
           804  open ['əupən] adj 开着的
           805  market ['mɑ:kit] n 市场,集市
           806  dollar['dɔlə]n元(美,加拿大等国的货币单位)
           807  cent [sent] n (货币)分
           808  pound [paund] n 镑(重量单位)
           809  health [helθ] n 健康,卫生
           810  fast [fɑ:st] adj & adv 快的(地),迅速的(地)
           811  of course   phr. 当然,自然的事
           812  travel ['trævl] v & n 旅行
           813  safe [seif] adj 安全的,平安的
           814  minibus ['mini,bʌs] n 小型公共汽车
           815  and so on   phr. 等等
           816  price [prais] n 价格,价钱
           817  example [ig'zɑ:mpl] n 例子,榜样
           818  for example  phr. 例如
           819  stand [stænd] v  站,立
           820  field [fi:ld] n 地,田地
           821  one day phr.(过去或将来)有一天,某一天
           822  job [dʒɔb] n 工作
           823  bright [brait] adj 明亮的,灿烂的
           824  foreign ['fɔrin] adj 外国的
           825  sunglasses ['sʌnglɑ:siz] n 太阳镜
           826  each [i:tʃ] pron 各自,各个
           827  language ['læŋgwidʒ] n 语言
           828  helpful ['helpfəl] adj 有帮助的,有益的
           829  get on (a bus)  phr. 上车
           830  business ['biznis] n 商业,生意,事物
           831  company ['kʌmpəni] n 公司
           832  manager ['mænidʒə] n 经理,负责人
           833  century ['sentʃuri] n 世纪,百年
           834  lesson ['lesn] n 课,功课
           835  fun [fʌn] n 有趣
           836  when [hwen] conj 当......时
           837  traffic ['træfik] n 交通
           838  bad [bæd] adj 坏的
           839  matter ['mætə]v(否定句,疑问句)要紧,有关系
           840  on time   phr. 准时
           841  September [sep'tembə] n 九月
           842  happy ['hæpi] adj 快乐的,幸福的
           843  best [best] adj &adv 最好的(地)
           844  wish [wiʃ] n &v  祝愿,希望,想要
           845  second ['sekənd] num &adj 第二(的)
           846  idea [ai'diə] n 主意,想法,意见
           847  last [lɑ:st] adj 最后的,刚过去的
           848  given name   phr. 名字
           849  mean [mi:n] v  表示...的意思,意味着
           850  meaning ['mi:niŋ] n 意思,意义,含义
           851  important [im'pɔ:tənt] adj重要的,重大的
           852  use [ju:z] v  用,使用,运用
           853  Ms [mɪz]n女士(用于婚姻状况不明的女名)
           854  before [bi'fɔ:] prep &adv 在..之前,以前
           855  never ['nevə] adv 从来,决不
           856  just [dʒʌst] adv 刚刚,方才
           857  third [θə:d] num &adj 第三的
           858  afraid [ə'freid] adj 害怕的
           859  live [liv] v  居住
           860  sound [saund] n & v  声音,听起来
           861  have to   phr. 不得不,必须
           862  time [taim] n 次数
           863  more [mɔ:] adv 更,更加
           864  not...any more   phr. 不再
           865  laugh [lɑ:f] v  & n 笑,大笑,笑声
           866  waste [weist] n & v  浪费,废弃物
           867  a waste of time  phr. 浪费(白费)时间
           868  fifth [fifθ] num & adj 第五(的)
           869  trip [trip] n & v  旅游,旅行
           870  field trip   phr. 野外旅游
           871  hometown ['hom'taun] n 故乡,家乡
           872  discuss [di'skʌs] v  讨论,议论
           873  fish [fiʃ] v  钓鱼
           874  fishing ['fiʃiŋ] n 钓鱼
           875  go fishing   phr. 去钓鱼
           876  east [i:st] n & adj 东方(的),东部(的)
           877  agree [ə'gri:] v  同意,赞成
           878  boating ['bəutiŋ] n 划船
           879  go boating   phr. 去划船
           880  maybe ['meibi] adv 也许,大概
           881  mountain ['mauntin] n 山,高山
           882  hike [haik] n & v  远足,徒步旅行
           883  hiking [haikin] n 徒步旅行
           884  go hiking   phr. 去徒步旅行
           885  picnic ['piknik] n 野餐
           886  the day after tomorrow  phr. 后天
           887  top [tɔp] n 顶部
           888  problem ['prɔbləm] n 问题,难题
           889  quick [kwik] adj 快的,迅速的
           890  quickly ['kwikli] adv 快地,迅速地
           891  start [stɑ:t] v  开始,着手
           892  trip [trip] over   phr. (被...)绊倒
           893  tired ['taiəd] adj 累,疲乏
           894  hurry ['hʌri] v  赶快,慌忙
           895  hurry up   phr. 赶快
           896  tie [tai] v  捆,(系,栓)紧
           897  die [dai] v  死亡
           898  city ['siti] n 城市
           899  take [teik] v  花费(时间),消耗
           900  eighth [eitθ] num 第八
           901  salesgirl ['seilzgə:l] n 女售货员
           902  far [fɑ:] adj & adv 远的(地)
           903  beautiful ['bju:təfəl] adj 美丽的,漂亮的
           904  together [tə'geeə] adv 一起
           905  autumn ['ɔ:təm] n 秋天,秋季
           906  festival ['festəvəl] n & adj 节日(的),喜庆(的)
           907  ninth [nainθ] num &adj 第九(的)
           908  free [fri:] adj 自由的,空闲的
           909  mid-autumn  n 中秋
           910  mooncake  n 月饼
           911  nut [nʌt] n 坚果,坚果核
           912  sweet [swi:t] adj 甜的,可爱的
           913  inside [,in'said]  prep  在...里面
           914  store ['in'said] n (美)商店,大百货公司
           915  come over   phr. 过来,顺便来访
           916  thanksgiving [,θæŋks'giviŋ] n 感谢,感恩
           917  Thanksgiving=Thanksgiving Day  phr. 感恩节
           918  get together  phr. 相聚
           919  October [ɔk'təubə] n. 十月
           920  taste [teist] v  品尝,有...味道
           921  pie [pai] n (用肉或水果做成的)馅饼
           922  outside ['aut'said] prep  & adv 在...外
           923  in the open air   phr.在户外,在野外
           924  harvest ['hɑ:vist] n 收获
           925  than [eæn] conj 比....,比较....
           926  another[ə'nʌeə]adj&conj另一个(的),又一个(的)
           927  delicious [di'liʃəs] adj 美味的,可口的
           928  better['betə]adj(goo或well的比较级)更好的
           929  pumpkin ['pʌmpkin] n 南瓜
           930  twelfth [twelfθ] num &adj 第十二(的)
           931  turkey ['tə:ki] n 火鸡
           932  celebrate ['selibreit] v  庆祝
           933  wait [weit] v 等,等待
           934  feed [fi:d] v 喂,饲养
           935  cow [kau] n 母牛,乳牛
           936  interesting ['intəristiŋ]adj有趣的,有意思的
           937  tractor ['træktə] n 拖拉机
           938  taxi ['tæksi] n 出租汽车
           939  slow [sləu] adj 慢的,缓慢的
           940  slowly ['sləuli] adv 缓慢地
           941  grow [grəu] v  种植,生长
           942  wheat [hwi:t] n 小麦
           943  country ['kʌntri] n 乡村,郊外
           944  hear [hiə] v  听见,听说
           945  bleat [bli:t] v & n 羊叫(声)
           946  agree with phr.同意...意见(想法)符合,一致
           947  corn [kɔ:n] n (美)玉米,谷类庄稼
           948  most[məust]adj&adv(many或much的最高级)最多的
           949  summer ['sʌmə] n 夏天,夏季
           950  winter ['wintə] n 冬天,冬季
           951  stop [stɔp] v  停止,中止
           952  pick [pik] v  采摘(花,果实)
           953  exciting [ik'saitiŋ] adj 令人兴奋的
           954  town [taun] n 城镇
           955  star [stɑ:] n 星星,恒星
           956  until [ən'til] prep&pron 到...为止
           957  till [til] prep&pron (直)到...为止
           958  college ['kɔlidʒ] n 学院,高等专科学校
           959  farming ['fɑ:miŋ] n 农业,务农
           960  somebody ['sʌmbədi] pron 某人,有人
           961  nobody ['nəubɔdi] pron 没有人
           962  shall [ʃæl] v   (我,我们)将,会
           963  zoo [zu:] n 动物园
           964  nothing ['nʌθiŋ] pron没有什么,没有东西
           965  dolphin ['dɔlfin] n 海豚
           966  show [ʃəu] n&v演出,展览 给...看,出示
           967  gate [geit] n 大门
           968  land [lænd] n 陆地,土地
           969  just [dʒʌst] adv 仅仅,只有
           970  grass [grɑ:s] n 草,草地
           971  dangerous ['deindʒərəs] adj 危险的
           972  panda ['pændə] n 熊猫
           973  lion ['laiən] n 狮子
           974  elephant ['elifənt] n 象
           975  monkey ['mʌŋki] n 猴子
           976  tiger ['taigə] n 老虎
           977  deer [diə] (pl.deer)  n 鹿
           978  snake [sneik] n 蛇
           979  rabbit ['ræbit] n 兔子
           980  duck [dʌk] n 鸭
           981  fox [fɔks] n 狐狸
           982  horse [hɔ:s] n 马
           983  bear [bɛə] n 熊
           984  cage [keidʒ] n 笼(子),鸟笼
           985  should [ʃud]v.aux (shall的过去式)将,会,应该
           986  forest ['fɔrist] n 森林
           987  feel [fi:l] v  觉得,感到
           988  if [if] conj 假如,如果
           989  fall [fɔ:l] v  落下,跌倒
           990  climb [klaim] v  爬,攀登
           991  finish ['finiʃ] v  完成,结束
           992  cinema ['sinimə] n 电影院,电影
           993  seafood ['sifu:d] n 海鲜,海产食品
           994  twentieth ['twentiiθ] num 第十二
           995  baby ['beibi] n 婴儿,幼畜
           996  back [bæk] n 背部,后面
           997  place [pleis] n 地点,地方
           998  twenty-first [,twenti'fə:st]num 第二十一
           999  bank [bæŋk] n 银行
           1000  theatre(theater['θiətə])['θiətə]n剧场,戏院
           1001  bookshop ['bukʃɔp] n 书店
           1002  toilet ['tɔilit] n 厕所
           1003  museum [mju:'ziəm] n 博物馆
           1004  front [frʌnt] adj & n 前面(的),前部
           1005  in front of   phr. 在...前面
           1006  left [left] n & adj 左(的),左边(的)
           1007  right [rait] n & adj 右(的),右边(的)
           1008  side [said] n 边,面
           1009  on the left/right side   phr. 在左(右)边
           1010  all the same   phr. 仍然,还是
           1011  need [ni:d] v 需要,必需
           1012  ask for phr. 请求,询问
           1013  along [ə'lɔŋ] prep沿着,顺着 一起,一道
           1014  road [rəud] n 道路,公路
           1015  turn [tə:n] v  (使)转动,(使)翻动
           1016  turning ['tə:niŋ] n 拐弯处
           1017  metre ['mi:tə] n 公尺,米
           1018  kilometre ['kilə,mi:tə] n 公里,千米
           1019  had better (do)  phr. 最好(做...)
           1020  coin [kɔin] n 硬币
           1021  keep [ki:p] v  保持,留住
           1022  as [æz] conj 按照,如同
           1023  moment ['məumənt] n 片刻,瞬间
           1024  tell [tel] v  告述,讲述,吩咐
           1025  street [stri:t] n 街道
           1026  next to ['nekst tə] phr. 相邻,靠近
           1027  around [ə'raund] prep  在...周围环绕着
           1028  lift [lift] n 电梯
           1029  up and down   phr. 上上下下,来来回回
           1030  busy ['bizi] adj 忙的,繁忙的
           1031  team [ti:m] n 队,组
           1032  centre ['sɛntɚ] (center ['sentə]) n 中心
           1033  popular ['pɔpjulə] adj 大众的,流行的
           1034  soccer ['sɔkə] n 英式足球
           1035  quite [kwait] adv 很,十分
           1036  month [mʌnθ] n 月
           1037  village ['vilidʒ] n 村庄,乡村
           1038  strong [strɔŋ] adj 强壮的,坚强的
           1039  was [wɔz] v   be(am,is,are)的过去式
           1040  yesterday ['jestədi] n & adv 昨天
           1041  November [nəu'vembə] n 十一月
           1042  ill [il] adj 病的
           1043  hope [həup] v  希望
           1044  composition [,kɔmpə'ziʃən]n 作文作品
           1045  remember [ri'membə] v  记起,想起
           1046  were [wə:] v  动词be(are)的过去式
           1047  bit [bit] n 一点儿,小片
           1048  a bit [ə'bit] phr. 一点儿
           1049  healthy ['helθi] adj 健康的,健壮的
           1050  grow up ['grəu ʌp] phr. 成长,长大
           1051  visit ['vizit] v  参观,访问,拜访
           1052  ago [ə'gəu] adv 以前
           1053  the day before yesterday  phr. 前天
           1054  enjoy [in'dʒɔi] v  喜欢,享受...乐趣
           1055  world [wə:ld] n 世界
           1056  at the same time   phr. 同时
           1057  a moment ago   phr. 刚才
           1058  just now   phr. 不久以前,刚才
           1059  reply [ri'plai] n & v  答复,回答
           1060  by the way   phr. 顺便说,顺便问一下
           1061  match [mætʃ] n 比赛,竞赛
           1062  cold [ld] adj 冷的,寒冷的
           1063  drive [draiv] v  驾驶
           1064  plan [plæn] n 计划
           1065  diary ['daiəri] n 日记
           1066  make telephone calls   phr. 打电话
           1067  go out   phr. 外出,到外面
           1068  India ['indiə] n 印度
           1069  went [went] v  动词go的过去式
           1070  rain [rein] v  下雨
           1071  rained   v  动词rain的过去式
           1072  memory ['meməri] n 记忆力,存储器
           1073  pack [pæk] v  打包,打行李
           1074  everything ['evriθiŋ] pron 每件事,每样东西,一切
           1075  umbrella [ʌm'brelə] n 伞,雨伞
           1076  dry [drai] adj 干的,干燥的
           1077  newspaper ['nju:z,peipə] n 报纸
           1078  paper ['peipə] n 纸,报纸
           1079  morning paper   n 晨报
           1080  at breakfast   phr. 早餐时
           1081  say goodbye to   phr. 告别,告辞
           1082  useful ['ju:sfəl] adj 有用的,有益的
           1083  scientist ['saiəntist] n 科学家
           1084  invent [in'vent] v  发明,创造
           1085  all the time [,ɔ:l eə 'taim] phr.一直,始终,老是
           1086  always ['ɔ:lweiz] adv 总是,一直,经常
           1087  everywhere['evrihwɛə]adv到处,无论哪里
           1088  born [bɔ:n]v(动词bear的过去分词)出生
           1089  be born   phr. 出生于
           1090  May [mei] n 五月
           1091  move [mu:v] v  移动,搬动,搬家
           1092  understand [,ʌndə'stænd] v  懂得,理解
           1093  so-so['səusəu]adj(口语)不好不坏的,马马虎虎
           1094  at first  phr. 起先,首先
           1095  most [məust] pron 大部分,大多数
           1096  luck [lʌk] n 运气,好运
           1097  April ['eiprəl] n 四月
           1098  hate [heit] v  讨厌,不喜欢,憎恨
           1099  fly [flai] v  飞,飞行,乘飞机旅行
           1100  painting ['peintiŋ] n 油画,水彩画
           1101  airport ['ɛəpɔ:t] n 航空站,飞机场
           1102  Swedish ['swi:diʃ] adj 瑞典的,瑞典人的
           1103  rock [rɔk] n 摇动,摇滚乐
           1104  band [bænd] n 乐队
           1105  concert ['kɔnsət] n 音乐会,演奏会
           1106  give a concert   phr. 开音乐会
           1107  tonight [tə'nait] adv & n 今晚
           1108  singer ['siŋə] n 歌唱者,歌手
           1109  journalist ['dʒə:nəlist] n记者,新闻工作者
           1110  famous ['feiməs] adj 有名的,著名的
           1111  Sweden ['swi:dən] n 瑞典
           1112  song [sɔŋ] n 歌,歌曲,歌谣
           1113  more than  phr. 多过,...以上,比....更
           1114  thousand ['θauzənd] num 千
           1115  accident ['æksidənt] n 事故,灾难
           1116  careless ['kɛəlis] adj 粗心的,大意的
           1117  fall down   phr. 倒下,跌倒,从...落下
           1118  break [breik] v  折断,断裂,破碎
           1119  go on   phr. 继续
           1120  someone ['sʌmwʌn] pron 某人,有人
           1121  heart [hɑ:t] n 心(脏)
           1122  past [pɑ:st] n & adj 过去(的)
           1123  end [end] n & v  末端,终点,结束
           1124  at the end of   phr. 在...结尾,到...尽头
           1125  happen ['hæpən] v  (偶然)发生,碰巧
           1126  part [pɑ:t] n 部分
           1127  tourist ['tu:rist] n 旅游者,观光者
           1128  go back   phr. 回去
           1129  in a hurry   phr. 匆忙地
           1130  grape [greip] n 葡萄
           1131  science ['saiəns] n (自然)科学
           1132  marry ['mæri] v  结婚
           1133  get married   phr. 结婚
           1134  subject ['sʌbdʒikt] n 题目,题材
           1135  friendship ['frendʃip] n 友谊,友情
           1136  anyone ['eniwʌn] pron 任何人
           1137  date [deit] n 日期
           1138  season ['si:zn] n 季节
           1139  write down   phr. 写下,记下
           1140  January ['dʒænjueri] n 一月
           1141  March [mɑ:tʃ] n 三月
           1142  June [dʒu:n] n 六月
           1143  July [dʒu:'lai] n 七月
           1144  August [ɔ:'gʌst] n 八月
           1145  December [di'sembə] n 十二月
           1146  spring [spriŋ] n 春天
           1147  last [lɑ:st] v  持续,耐久
           1148  weather ['weeə] n 天气
           1149  warm [wɔ:m] adj 暖和的,热情的
           1150  come out['kʌm aut]phr. (花)开,发(芽),出来
           1151  heavily ['hevili] adv大量地,猛烈地,厉害地
           1152  crop [krɔp] n 庄稼,收成
           1153  really ['riəli] adv 确实,真正地
           1154  snow [snəu] n & v  雪,下雪
           1155  snowman ['snəu,mæn] n 雪人
           1156  all the year round   phr. 一年到头
           1157  true [tru:] adj 真的,真实的
           1158  nearly ['niəli] adv 将近,几乎
           1159  unlike ['ʌn'laik] prep  不像,和...不同
           1160  opposite ['ɔpəzit] adj 对面的,相反的
           1161  sunny ['sʌni] adj 晴朗的,阳光充足的
           1162  cloud [d] n 云
           1163  cloudy ['di] adj 多云的,阴天的
           1164  wet [wet] adj 湿的
           1165  rainy ['reini] adj 多雨的,下雨的
           1166  wind [waind] n 风
           1167  windy ['windi] adj 有风的,风大的
           1168  snowy [snəui] adj 多雪的,降雪的
           1169  later ['leitə] adv 以后,后来
           1170  later on   phr. 后来,稍后
           1171  ring [riŋ] v  (钟,铃等)响,摇铃
           1172  ring up   phr. 打电话
           1173  west [west] n & adj 西方、西部(的)
           1174  strange [streindʒ] adj 奇怪的,陌生的
           1175  sunshine ['sʌnʃain] n 日光,阳光
           1176  melon ['melən] n 瓜
           1177  radio ['reidiəu] n 收音机
           1178  report

          欢迎关注育星网公众号“ht88yxw”获取更多信息与服务

          相关资源:
          Top 新极速彩票送88体验金_新极速彩票领18彩金-新极速彩票领38彩金 女婴出生长两颗牙| 郑州工地坍塌| 31省前三季度GDP| 徐冬冬发文| 全市无新增鼠疫| 孙杨听证会后发文| papi酱怀孕| 加多宝赔偿中粮| 丢火车名字不吉利| 海康威视套现百亿|